Government Security Monitoring (Govmon) “การตรวจสอบช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชั่น และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วย Reverse Proxy


6 พฤษภาคม 2558
126

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ เท่านั้น
ทาง สรอ. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้นนะค่ะ

(ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรมในแต่ละโครงการได้ จาก Link เอกสาร Download ด้านล่างค่ะ)

รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

เอกสารแนบ

1

แผนที่

10 ครั้ง
2

กำหนดการ

12 ครั้ง
3

หลักการและเหตุผล

17 ครั้ง
4