การซักซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ


6 May 2558
71

งานสัมมนา

การซักซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เป็นองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่พัฒนาประเทศโดยยกระดับการบริหารงานของรัฐบาล และบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัยและทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยง ข้อมูลที่สนองความต้องการของทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ EGA ยังมีภารกิจในการพัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การที่หน่วยงานภาครัฐจะมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่มั่นคง ปลอดภัยและเชื่อถือได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยว ชาญในด้านภัยคุกคามสารสนเทศหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จึงได้มีการจัดงานสัมมนา “การซักซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ”ขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์คือ

 • เพื่อส่งเสริม และสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
 • เพื่อทราบถึงขั้นตอน กระบวนการในการตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกวิธี
 • เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ
 • อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดแล้วการประเมินการใช้งานต่างๆ การวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐได้รับความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือ ได้ หน่วยงานภาครัฐเองจะต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง เพื่อนำไปสู่การบริการภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยต่อไป

  ลงทะเบียน : กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

  รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

  เอกสารแนบ

  1

  กำหนดการสัมมนา

  18 ครั้ง
  2

  IncidentDrill2014 Presentation

  19 ครั้ง