ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทบริการสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565)


16 September 2563
240

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทบริการ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565)

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ภายในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานรัฐให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันพบว่าหน่วยงานของรัฐได้ให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ แต่พบว่าประชาชนยังไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลกลางของประเทศได้ทั้งหมดครบวงจร อีกทั้งบางงานบริการยังต้องยื่นส่งเอกสารหลายขั้นตอน และต้องติดต่อหลายหน่วยงานที่มีสถานที่ทำการห่างไกล ซึ่งอาจเกิดความไม่สะดวกและมีโอกาสเกิดความเหลื่อมล้ำในช่องทางการเข้าถึงบริการของรัฐ

สพร. จึงดำเนินการสำรวจสถานภาพงานบริการในปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐ และสำรวจความต้องการของประชาชน ตลอดจนรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานบริการ ขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของงานบริการประชาชนที่หน่วยงานและประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุน เพื่อจัดทำลำดับความสำคัญของบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และออกแบบขีดความสามารถระบบเบื้องต้น ปัจจุบัน สพร.ได้จัดทำร่างแผนแม่บทบริการ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่ดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนโดยตรงและให้แผนการปฏิบัติงานดำเนินได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ