การประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล (กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ: Data Governance Network)


16 March 2563
85

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล

(กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ: Data Governance Network)

ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

คลิกลงทะเบียน  การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายฯ

                     สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 มีนาคม 2563