งานสัมมนา"ส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารข้อมูลบริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ"


29 November 2562
104

งานสัมมนา“การส่งเสริมความร่วมมือ

และสื่อสารข้อมูลตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้อง Mayfair Ballroom C ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

…………………………………

หลักการและเหตุผล

          สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับดูแล และมีภารกิจในการเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวก
          ในการให้บริการประชาชน การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตลอดจนผลักดันให้เกิดการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย โดย สพร. ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เพื่อให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีบริการดังกล่าวบนตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ จำนวน ๒๑ บริการ และได้รับความร่วมมือในการติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐแล้ว จำนวน ๑๑๙ จุดทั่วประเทศ

          ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารข้อมูลตามที่กล่าวมา สพร. จึงได้จัดงานสัมมนา “การส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารข้อมูลตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” ขึ้นวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom C ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการขอบคุณ และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ Government Smart Kiosk

๒. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารข้อมูลในการให้บริการ Government Smart Kiosk

กลุ่มเป้าหมาย

  • หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนจุดติดตั้ง/หน่วยงานที่นำบริการขึ้นให้บริการผ่าน Government Smart Kiosk หน่วยงานละ ๒ ท่าน
  • จำนวนผู้เข้าร่วมงาน ๒๐๐ ท่าน
  •  ลงทะเบียน คลิกที่นี่ 

    **ขอสงานสิทธิ์ในการลงทะเบียน เฉพาะหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น**

    เอกสารแนบ

    1