โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)" สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม


23 September 2562
95

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)”

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

1

DMS-DTK

18 ครั้ง