โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลดิจิทัล กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


20 September 2562
375

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลดิจิทัล

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล

          เมื่อโลกเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วนจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะภาครัฐไทยได้เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงาน ทั้งด้านการให้บริการประชาชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ เพิ่มรายได้การเข้าถึงบริการของภาครัฐ ดังนั้น เพื่อให้ภาครัฐได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐจึงมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับภาครัฐให้ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกทั้งนี้การปรับเปลี่ยนและยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลจำเป็นต้องดำเนินการในหลายส่วนประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลเน้นการเชื่อมโยงข้อมูล และการทำงานของหน่วยงานเข้าด้วยกัน (Connected Government) โดยบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานจนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (One Government) ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนในทรัพยากร และต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลจำนวนมหาศาลในระบบ ในด้านการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของรัฐ (Open Government) เพื่อนำไปสู่การเป็น Digital Thailand โดยการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนเปิดเผยจัดเก็บแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data

          จากการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามที่กล่าวถึงนั้น ส่งผลให้มีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว สามารถทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย จึงต้องมีการตราพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของเราในฐานะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนขององค์กร ต้องมีการทำงานร่วมกันจากทุกฝ่าย รวมถึงมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

          จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งเป็นแกนหลักในการเตรียมความพร้อม ยกระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐทุกระดับนั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลดิจิทัล ขึ้น โดยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการและบุคลกรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของหน่วยงานในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเตรียมความพร้อมต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลให้กับบุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

เอกสารแนบ

1
2
3
4

สรุปPDPA – 7 Aug BE 2562 – 12-49

9 ครั้ง
5
6
7
8