(ภาคประชาชน) ประชาสัมพันธ์รับฟังเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบ ร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. ….


18 September 2562
86

 

ประชาสัมพันธ์รับฟังเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบ ร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. ….    

—————

          ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบ และช่องทางดิจิทัลโดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดทำและครอบครองในรูปแบบช่องทางดิจิทัลให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐ และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในด้านต่าง ๆ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำ ติดตาม และประเมินผลได้จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ต่อสาธารณะ พ.ศ. …. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด

          ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. ….  เพื่อบรรลุเป้าหมายการให้บริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

          ในการนี้ สพร. กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. …. โดยมีวิธีการและกำหนดระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ประกาศเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ สพร. (www.dga.or.th) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

2. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562

3. วิธีการแสดงความคิดเห็น : สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี้

  เว็บไซต์ สพร.    <<คลิกที่นี่เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น>>

————-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายสุเมธ  สุทธิกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02-612-6000 ต่อ 86107

เอกสารแนบ

1
2