(หน่วยงานภาครัฐ) ประชาสัมพันธ์ประชุมรับฟังเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบ ร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. ….


18 September 2562
101

การรับฟังเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบ
(ร่าง) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. ….

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

———————–

           ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงาน และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลโดยมีการบริหารจัดการ และการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ และการทำงานให้มีควาสอดคล้องกัน และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลโดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการ และการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสารธารณะที่หน่วยงานของรัฐ จัดทำและครอบครองในรูปแบบช่องทางดิจิทัลให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบ การดำเนินงานของรัฐ และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาบริการ และนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่างๆ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำ ติดตาม และประเมินผลได้จัดทำ (ร่าง) มาตรฐาน และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ….. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด

          ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบ (ร่าง) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะพ.ศ. …. เพื่อบรรลุเป้าหมาย การให้บริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชานชน

<<คลิกแสดงความคิดเห็นที่นี่>>

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6

6. แผนที่

1 ครั้ง