งานสัมมนา "วันข้อมูลเปิดสาธารณะ (International Open Data Day 2019) ภายใต้โครงการ Thailand Data Innovation Awards (DIA by DGA)"


4 February 2562
348

โครงการสัมมนางาน "วันข้อมูลเปิดสาธารณะ (International Open Data Day 2019) 

ภายใต้โครงการ Thailand Data Innovation Awards (DIA by DGA)"

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องเบญจสิริ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ๒๐

__________________________________

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน ตามไฟล์แนบด้านล่าง

***** หมายเหตุ : ทาง สพร. ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อ ตามประกาศเข้าร่วมงานฯ เท่านั้น *****

รายละเอียดงาน :

        เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาครัฐที่ถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ ให้เผยแพร่สู่สังคม ดังนั้น Open and Connected Government จึงเป็นอีกแนวคิดของการดำเนินงานภาครัฐที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลือนเพื่อสร้างความเปิดเผย (Open) และการเชื่อมโยงแบบบูรณาการ (Connected) เพื่อบรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของประชาชน สร้างความโปร่งใสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนและการสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน และดำเนินการผลักดันระบบข้อมูลภาครัฐ เพื่อพัฒนาให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือที่เรียกว่า “Data Ecosystem”

      นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาครัฐนั้นนอกจากมีส่วนสำคัญในการสร้างความโปร่งใสแล้วนั้น ยังต้องคำนึงถึงกระบวนการ ซึ่งการทำงานอย่างโปร่งใสนั้นไม่เพียงแค่การเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ

      ดังนั้นกิจกรรมวันข้อมูลเปิดสาธารณะ หรือ International Open Data Day 2019 ภายใต้โครงการ Thailand Data Innovation Award (DIA by DGA) จึงได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement) ในการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการนำข้อมูลภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

       สำหรับในปี ๒๕๖๒ สพร. ได้ดำเนินการจัดงาน “วันข้อมูลเปิดสาธารณะ” (International Open Data Day 2019) ภายใต้โครงการ “Thailand Data Innovation Awards (DIA by DGA)” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม เป็นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement) อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการนำข้อมูลภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์

       ในการนี้ สพร. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ ในวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องเบญจสิริ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ๒๐ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ จนถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นี้ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. (รับสมัครจำนวนจำกัด) โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ทาง สพร. ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าร่วมงานฯ เท่านั้น

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณสุชาดา จารณะ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๗๓๐๓

   

เอกสารแนบ

1

UNODC – Ethics and transparency

3 ครั้ง
2

How Government is Tranforming with AI

3 ครั้ง
3

Back Up Your Files to the Cloud

3 ครั้ง
4
5

Enclosures 2_Agenda English Version2

3 ครั้ง
6

img_f70599ddb5e06c25c03d1fdbba360402

3 ครั้ง
7

img_ad69c642f2ecc2ec416434b46dd278b1

3 ครั้ง
8

img_4ad437a58967b4cf7c384947185bceaa

3 ครั้ง
9

img_6b83b49ceeecf66b49d559d58f7480c1

3 ครั้ง
10

img_2c1c90067f18e0179b28f7bd3cd67be9

3 ครั้ง
11

img_0df6c76c6f32476dc213486bfb87bc4f

3 ครั้ง