โครงการอบรมหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล


24 December 2561
60

โครงการอบรมหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล”

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ

1
2