โครงการอบรมหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล


24 ธันวาคม 2561
1234

โครงการอบรมหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล”

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ