งานประชุมเพื่อติดตามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร


15 November 2561
136

งานประชุม

เพื่อติดตามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้จากไฟล์ด้านล่างค่ะ

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6