โครงการสัมมนา การนำเทคโนโลยี Block chain ประยุกต์ใช้ เพื่อการบูรณาการงานบริการภาครัฐของประเทศไทย


19 June 2561
607

โครงการสัมมนา การนำเทคโนโลยี Block chain ประยุกต์ใช้

เพื่อการบูรณาการงานบริการภาครัฐของประเทศไทย

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

———————————————————–

ปิดรับลงทะเบียน

(รับจำนวนจำกัดและปิดรับลงทะเบียน วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:00 น.)

หลักการและเหตุผล

       ดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบงานต้นแบบในการนำเทคโนโลยี BlockChain เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมบริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทางด้านสุขภาพมาใช้เป็นกรณีศึกษาผลกระทบทางด้านต่าง ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี BlockChain ด้วยเหตุผลความจำเป็นข้างต้น ส่วนงานต้นแบบนวัตกรรม จึงจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาต้นแบบ BlockChain ระบบงานและข้อมูลทางด้านสุขภาพ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี BlockChain ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการนำเทคโนโลยี BlockChain มาให้บริการรูปแบบ Smart Contract
 • เพื่อจัดทำระบบต้นแบบการให้บริการ BlockChain  ด้านสุขภาพในรูปแบบ Smart Contract
 • เพื่อศึกษาข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยี BlockChain มาใช้งานในด้านต่าง ของหน่วยงานรัฐ
 •  

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  02-612-6000 ต่อ 7205 (คุณสมมนัส)

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8