โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔


10 June 2561
1019

โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ

“เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔”

(ทบทวนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

      ปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ที่จะปรับปรุงทิศทางการดำเนินงานของประเทศด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลอันนำมาสู่การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยคณะมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 และหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อน Digital Thailand คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ “การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

     ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดทำโครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ 2561-2564 (ทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562) เพื่อให้บุคลากรของ กนอ. ได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างมาตรฐานของข้อมูล การสร้างเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐบนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัย และขับเคลื่อนให้หน่วยงานให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นสังคมดิจิทัลหรือสังคมไร้กระดาษอย่างแท้จริง

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6