การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ….


23 May 2561
298

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ….

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม MAYFAIR Ballroom A ชั้น ๑๑ 

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

********** หมายเหตุ : ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่นำรถส่วนบุคคลมา สามารถจอดรถได้ที่ชั้น ๘-๙ 

ส่วนรถที่มีหลังสูง เช่น รถตู้สำนักงาน สามารถจอดรถได้ที่ ชั้น ๑๐ **********

คลิก ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

หลักการและเหตุผล

             ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัลและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. ที่เสนอโดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๓ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เร่งรัดการพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่ง สรอ. ก.พ.ร. และ ดศ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน นั้น

            ด้วยเหตุที่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. เป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม และเพื่อให้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

           ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ไปประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10