งานประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑


6 March 2561
69

งานประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์

เลขที่ ๑๐๘ ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

​———————————————————————————————————–

คลิก ลงทะเบียน

คลิก ดูรายชื่อผู้ร่วมสัมมนา

เอกสารแนบ

1

1. กำหนดการประชุม

0 ครั้ง
2
3