งานสัมมนาการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล “กุญแจสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ"


9 February 2561
30

งานสัมมนาการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

“กุญแจสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม ๑ ชั้น ๔

คลิก ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

หลักการและเหตุผล

                      การพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ภายใต้นโยบาย “เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” หรือ “Digital Economy and Society” มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประเทศ โดยหนึ่งในบทบาทหลักของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) คือการสนับสนุนและผลักดันภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ

                      ภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่ง สรอ. ได้จัดทำขึ้นนั้น มีทิศทางการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีระดับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ผ่านทางช่องทางการให้บริการต่าง ๆ เช่น ช่องทางการให้บริการของสำนักงาน (Counter) เว็บไซต์ (Website) อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) หรือ เครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเข้าใจประชาชน ตั้งแต่การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงงานบริการภาครัฐต่าง ๆ การรับบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One-Stop Service)  และสามารถขอรับบริการได้ตามสิทธิ จนถึงการทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ตามวิสัยทัศน์สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังกล่าว คือ

“ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”

                       ในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังวิสัยทัศน์ที่กล่าวไว้นั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินการ ๔ ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Service) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation)

                        ดังนั้น สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) จึงได้จัดทำโปรแกรมการเปลี่ยนบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Program) เพื่อแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ โดยอาศัยกระบวนการเปลี่ยนผ่านภาครัฐโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-end Transformation) ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ (People) ขั้นตอนการทำงาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบียบ (Regulation) รวมทั้งที่มีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการโครงการและการกำกับดูแล (Project Management and Governance) ที่ชัดเจน อันจะส่งผลให้ภาครัฐสามารถดำเนินงานตั้งแต่จนจบกระบวนการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ

เอกสารแนบ

1

กำหนดการปิด_V5

1 ครั้ง