งานสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นโครงการ “จัดทาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ


18 October 2560
118

งานสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นโครงการ
“จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

(Call for Idea)

คลิก ตรวจสอบรายชื่อ

๑. หลักการและเหตุผล
   ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยการกำหนดแผนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการพัฒนากาลังคนซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงานรวมถึงบุคลากรภาครัฐ ให้มีความสามารถ สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าสินค้า และบริการได้เท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน์ (๒) การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ (๓) การพัฒนา ผู้บริหารระดับสูงของรัฐ ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและนำไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้ร่วมกันกำหนดแผนการดาเนินงาน เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาโดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดทา ร่าง พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และได้มีการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งมีภารกิจในการจัดทำ
    หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล และเพื่อให้การจัดทำหลักสูตรดังกล่าวครบถ้วนในทุกมิติจึงได้จัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ

๒. วัตถุประสงค์

    ๒.๑ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในหลักสูตรฯที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดทำ

    ๒.๒ เพื่อนาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นไปปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้มีความครบถ้วนและเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดทำ

๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    ๓.๑ ได้รับข้อคิดเห็นและคาแนะนำจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัล ที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัล
    ๓.๒ ได้หลักสูตรที่มีเนื้อหาเหมาะสมในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
    ๓.๓ ได้สรุปรายงานความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร

 

๔. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
    ๔.๑ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง จานวน ๑ ท่าน
    ๔.๒ กลุ่มผู้อำนวยการกอง จานวน ๑ ท่าน
    ๔.๓ กลุ่มผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ ๑ ท่าน
    ๔.๔ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ๑ ท่าน
    ๔.๕ กลุ่มผู้ทำงานด้านบริการ ๑ ท่าน

๕. แนวทาง/ขั้นตอน/กรอบการดาเนินงาน
    ๕.๑ กำหนดกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในแต่ละกลุ่มหลักสูตรประกอบด้วย ๕ กลุ่ม
         ๑. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง จานวน ๑๐ – ๑๕ คน
         ๒. กลุ่มผู้อำนวยการกอง จานวน ๑๐ – ๑๕ คน
         ๓. กลุ่มผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ จานวน ๑๐ – ๑๕ คน
         ๔. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จานวน ๑๐ – ๑๕ คน
         ๕. กลุ่มผู้ทำงานด้านบริการ จานวน ๑๐ – ๑๕ คน
    ๕.๒ ร่วมประชุมหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบเนื้อหาหลักสูตร และเป้าหมายที่ต้องการจากกลุ่มทักษะในการพัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัลในแต่ละด้าน
    ๕.๓ รวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและรายละเอียดความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตร
    ๕.๔ จัดงานสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นโครงการ “จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” (Call for Idea) เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัล
    ๕.๕ รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการรับฟังความคิดจากงานสัมมนาดังกล่าว ให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๖. กลุ่มเป้าหมาย
   ผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๒๐ ท่าน ประกอบด้วย

   ๖.๑ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับรองหัวหน้าส่วนราชการจนถึงระดับปฎิบัติการหรือผู้ที่ได้มอบหมายที่มีความเหมาะสมสำหรับให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล
   ๖.๒ ผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
   ๖.๓ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
   ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

๗. สถานที่
   ห้องจูบิลี บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

 

๘. ระยะเวลาการดาเนินการ
   วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เอกสารแนบ

1

เอกสารโครงการ

2 ครั้ง
2

กำหนดการ

0 ครั้ง
3
4
5
6

EGA_TDGA_CITIZEN_EXPERIENCE

0 ครั้ง