การสัมมนา GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ


28 กุมภาพันธ์ 2560
10

การสัมมนา GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government

 “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ”

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้อง CGV ๑ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น

———————————————–

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักการและเหตุผล

          ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA ได้เร่งรัดพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาล รวมถึง คำสั่ง มติ และข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยได้พัฒนา “ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน หรือ GovChannel” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว และมีการเปิดตัวบริการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งต่อมา สรอ. ได้เปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ GovChannel อย่างต่อเนื่อง โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ เนื่องด้วยเป็นงานที่มาจากนโยบายท่านโดยตรง จึงกรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานด้วยตนเองมาโดยตลอด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาบริการ GovChannel คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สู่ส่วนราชการระดับภูมิภาค จึงเห็นสมควรจัดงานสัมมนา “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ซึ่งเป็นงานสัมมนาและ Roadshow บริการเพื่อภาครัฐในต่างจังหวัด ซึ่งได้จัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยในปี ๒๕๖๐ นี้ได้กำหนดจัดทั้งสิ้น ๗ ครั้ง ๗ จังหวัด ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการระดับจังหวัดรับทราบเกี่ยวกับบริการของ สรอ. รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสร้างประโยชน์กับงานบริการประชาชนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจ รวมถึงความสำคัญของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.
 • เพื่อรับทราบความต้องการในการใช้บริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐในต่างจังหวัด
 • เพื่อรับทราบมุมมองหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการจริงจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.
 • รายละเอียดกิจกรรม

  การสัมมนาและนิทรรศการแสดงผลงานบริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยแบ่งรูปแบบของกิจกรรม ดังนี้

 • การสัมมนาเพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจของ สรอ. และสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการต่างๆ ของ สรอ.
 • นิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๕ ปี และบริการต่างๆ ที่รัฐบาลมอบหมายให้ สรอ. ดำเนินงาน
 • EGA Counter Service ; จุดรับแจ้งความต้องการเปิดใช้บริการทุก Service ของ สรอ. และศูนย์บริการให้คำปรึกษาก่อนเปิดใช้บริการ
 • e-Government Showcase ; จุดทดลองใช้บริการ GIN Conference, บริการคลาวด์ภาครัฐ  (Government Cloud Service), ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel) ด้วยการนำเสนอตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ (Government Smart Kiosk) เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) และกล่องอัจฉริยะ (Smart Box) และศูนย์รวมแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC)
 • กลุ่มเป้าหมาย

  ประมาณ ๑๕๐ ท่าน / ครั้ง ประกอบด้วย

  ๕.๑ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง

  ๕.๒ อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง

  ๕.๓ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ๕.๓ สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ในส่วนภูมิภาค

  กำหนดการและการลงทะเบียนเข้าร่วม

  หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการประชุมในห้อง CGV5 โปรด Click ลงทะเบียน

  Click ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ห้อง CGV5     ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนห้อง CGV5   

  เอกสารแนบ

  1
  2