งานสัมมนา วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย


20 February 2560
74

กำหนดการงานสัมมนา

“วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย: Thailand Digital Government Vision ๒๐๑๗๒๐๒๑”

โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันพุธที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ ๑๑.๓๐ น.

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

***ปิดรับลงทะเบียนที่นี่***
(สำหรับท่านที่ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านหน้าเว็บไซต์ EGA ได้)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA ตระหนักถึงความสำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย รองรับการพัฒนาประเทศสู่การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำ “แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย” ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม อันสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงรองรับการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบการประกาศแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ตลอดจนเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรกำหนดจัดงานสัมมนา วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑” ขึ้น โดยมีสาระสำคัญที่จะเผยแพร่ภายในงาน ดังนี้

 • การแถลงวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย (Thailand Digital Government Vision ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑) ซึ่งเป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยปี ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบและเล็งเห็นความพร้อมของรัฐบาลที่เตรียมการรองรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในระยะยาว อันจะเป็นรากฐานให้ภาครัฐไทยยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการดำเนินงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง
 • การสื่อสารยุทธศาสตร์และแผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตามนโยบายที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ในวันเปิดตัวสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) ระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • . วัตถุประสงค์

  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย (Thailand Digital Government Vision ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑) ซึ่งประกาศโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

  รวมถึง รับทราบความคืบหน้าการลงนามทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) ระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  . รายละเอียดกิจกรรม

            งานสัมมนา พร้อมนิทรรศการที่นำเสนอวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย (Thailand Digital Government Vision ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑)

  ๔. ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

           วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

  ๕. กลุ่มเป้าหมาย

           ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน รวมประมาณ ๔๕๐ ท่าน

  หมายเหตุ
  สรอ. ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมิได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก สำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9