งานสัมมนา “Thailand Digital Government Academy & Learning Services Anywhere Anytime


13 January 2560
29

งานสัมมนา

“Thailand Digital Government Academy & Learning Services Anywhere Anytime”

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้อง ฟังก์ชั่น ๑๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมสยามแอทสยาม กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน Click

หลักการและเหตุผล

      ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งหมายเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการเชื่อมโยงข้อมูล และการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล

      ดังนั้น เพื่อให้การจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านรัฐบาลดิจิทัล เป็นไปอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานหรือผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาระบบการจัดทำรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Module) หรือ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยได้มีการเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔ หลักสูตร คือ “๑. หลักสูตร IPV6 for Executive  ๒. หลักสูตร IPV6 for Officer” ๓. หลักสูตร Cloud Services และ ๔. หลักสูตร Technology Cloud  ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นไป จึงจะจัดทำโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านรัฐบาลดิจิทัล ในหลักสูตร Open data, Security, MailGoThai, และ E-CMS on Cloud ต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 • เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านรัฐบาลดิจิทัลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว
 • เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียนสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาในลำดับต่อไปอย่างยั่งยืน
 • กลุ่มเป้าหมาย

  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่รัฐ และข้าราชการที่ผู้ดูแลระบบ จำนวน ๑๐๐ ท่าน

  ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ มีความรู้ความเข้าใจด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
 • ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลาย สามารถรู้เรียนได้ทุกที่ไม่จำกัด
 • จัดทำฐานข้อมูลผู้เรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการต่อยอดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
 • วันที่และสถานที่จัดงาน

            วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

            ณ ห้อง ฟังก์ชั่น ๑๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมสยามแอทสยาม กรุงเทพมหานคร

  หมายเหตุ

 • รับจำนวนจำกัดเพียง ๑๐๐ ท่าน
 • ผู้แทนหน่วยงานสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๒ ท่านต่อหน่วยงาน
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องนำหนังสืออนุมัติตัวบุคคลเข้าร่วมงานมาให้ที่หน้างานสัมมนาด้วยค่ะ
 •           สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านรัฐบาลดิจิทัลแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒ – ๓๖๐๕ (พรเพ็ญ) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bda@ega.or.th

  เอกสารแนบ

  1
  2

  TDGA By K.Wiboon

  0 ครั้ง
  3

  เอกสารโครงการ

  0 ครั้ง
  4

  agenda e-Learning

  0 ครั้ง