การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒ และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย ๔.๐ ทางเลือก หรือ ทางรอด?


21 October 2559
32

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒

และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย ๔.๐ ทางเลือก หรือ ทางรอด?”

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์

จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

หลักการและเหตุผล

       ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าด้วย การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๑ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้ได้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกมิติ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒ โดยได้มีการนัดสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารระดับสูง และการจัดประชุมระดมสมอง (Focus Group) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในแต่ละภารกิจหลัก ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับฟังประเด็นความท้าทายและความคาดหวังต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

       เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 สรอ. ึงจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนดังกล่าวขึ้น

        ในการนี้ สรอ. ขอเชิญท่าน หรือผู้แทนจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นใน วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ โดยท่านสามารถลงชื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามลิ้งค์ลงทะเบียนด้านล่าง ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศุทธิรัตน์ เพชรฤาชา หรือ นางจิตติมา เภตรารัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๖๒, ๐ ๒๓๐ ๖๓๑๖

 Click ลงทะเบียนเข้าร่วม