การประชุมระดมสมองเพื่อเก็บประเด็นจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2


17 September 2559
26

การประชุมระดมสมอง

เพื่อเก็บประเด็นจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จึงมีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ ระยะที่ 1 ขึ้น โดยมีความครอบคลุม 18 ขีดความสามารถ (Domain) และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมอีก 8 ขีดความสามารถ (Domain) ซึ่งประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริการสินทรัพย์ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน ด้านการเงินและการใช้จ่าย และเพิ่มเติมในรายละเอียดอีก 2 ขีดความสามารถ (Domain) คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และศักยภาพบุคลากรภาครัฐ โดยมีระยะเวลาการดำเนินการระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สรอ. จึงได้มีกำหนดจัดการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงประเด็นปัญหา ความท้าทาย และโอกาสของรัฐบาลดิจิทัล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 ทั้งหมด 6 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยขอความกรุณาส่งการตอบรับเข้าร่วมการประชุมกลับมายัง สรอ. ภายในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

อนึ่ง สรอ. มอบหมายให้ นายนครินทร์ เจริญเหล่าศิริ ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ของ สรอ. เป็นผู้ประสานงานหลัก หมายเลขโทรศัพท์ 02 612 6000 – 6103 หรือ นางสาวศุทธิรัตน์ เพชรฤาชา หมายเลขโทรศัพท์ 02 230 6362 และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ digitalgov_plan@ega.or.th

[กลุ่มที่ 1 การสาธารณสุข [Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน *   

   * กลุ่มที่ 2 ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ การจ่ายเงินเดือนและทรัพยากรมนุษย์ [Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน]

   * กลุ่มที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ สาธารณูปโภค [Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน]

   * กลุ่มที่ 4 การบริหารสินทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและการใช้จ่าย [Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน]

   * กลุ่มที่ 5 การศึกษา [Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน]

   * กลุ่มที่ 6 การคมนาคม [Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน]