การประชุมชี้แจงสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐในภาพรวมฯ


24 May 2559
76

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐในภาพรวมพร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงให้แก่ส่วนราชการ ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
 

 • รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (KPI 58 รวม 7 ประเด็น)
 • รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนาระบบสนเทศภาครัฐ (สำรวจมาตรฐานเว็บไซต์)
 • รายการสำรวจเว็บไซต์ภาครัฐประจำปีงบประมาณ-2559
 • WebStandard-for-KPI-Speak-Download-v3
 • สรุปผลค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ปี 58  (146 กรม)  
  รายชื่อหน่วยงาน

  1. กระทรวงกลาโหม

 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • กรมราชองค์รักษ์
 • กองทัพบก
 • กองทัพเรือ
 • กองทัพอากาศ
 • กองบัญชาการกองทัพไทย
 • 2. กระทรวงการคลัง

 • กรมธนารักษ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมศุลกากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • 3. กระทรวงการต่างประเทศ

 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • 4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • กรมการท่องเที่ยว
 • กรมพลศึกษา
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • 6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรมการข้าว
 • กรมชลประทาน
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมประมง
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • กรมหม่อนไหม
 • สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • 7. กระทรวงคมนาคม

 • กรมการขนส่งทางบก
 • กรมการบินพลเรือน
 • กรมเจ้าท่า
 • กรมทางหลวง
 • กรมทางหลวงชนบท
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 • 8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • กรมทรัพยากรธรณี
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • กรมป่าไม้
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าฯ
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 • 9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • 10. กระทรวงพลังงาน

 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • กรมธุรกิจพลังงาน
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • 11. กระทรวงพาณิชย์

 • กรมการค้าต่างประเทศ
 • กรมการค้าภายใน
 • กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • กรมส่งเสริมการส่งออก
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพานิชย์
 • 12. กระทรวงมหาดไทย

 • กรมการปกครอง
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กรมที่ดิน
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 13. กระทรวงยุติธรรม

 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • กรมคุมประพฤติ
 • กรมบังคับคดี
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • กรมราชทัณฑ์
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • สำนักกิจการยุติธรรม
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • 14. กระทรวงแรงงาน

 • กรมการจัดหางาน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สำนักงานประกันสังคม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 15. กระทรวงวัฒนธรรม

 • กรมการศาสนา
 • กรมศิลปากร
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • 16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 17. กระทรวงศึกษาธิการ

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • 18. กระทรวงสาธารณสุข

 • กรมการแพทย์
 • กรมควบคุมโรค
 • กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • กรมสุขภาพจิต
 • กรมอนามัย
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 19. กระทรวงอุตสาหกรรม

 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือนแร่
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • 20. สำนักนายกรัฐมนตรี

 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • 21. หน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชานายกรัฐมนตรี

 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กปร.)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักพระราชวัง
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • หมายเหตุ :  ข้อมูลสรุปผลค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ปี 58  (146 กรม) มีรหัสป้องการเข้าถึงเข้าถึงข้อมูล  ท่านสามารถรับรหัสได้ ผ่านทาง EGA Contact Center โทร.  0 2612 6060 หรือ contact@ega.or.th 

  เอกสารแนบ

  1

  WebStandard-for-KPI-Speak-Download-v3

  2 ครั้ง
  2
  3
  4
  5
  6

  สำนักพระราชวัง

  1 ครั้ง
  7
  8
  9
  10

  สำนักงาน กปร.

  1 ครั้ง
  11
  12

  ราชบัณฑิตยสถาน

  1 ครั้ง
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22

  สำนักงบประมาณ

  1 ครั้ง
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36

  กรมอนามัย

  1 ครั้ง
  37

  กรมสุขภาพจิต

  1 ครั้ง
  38
  39
  40
  41

  กรมควบคุมโรค

  1 ครั้ง
  42

  กรมการแพทย์

  1 ครั้ง
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54

  กรมศิลปากร

  1 ครั้ง
  55

  กรมการศาสนา

  1 ครั้ง
  56
  57
  58
  59
  60

  กรมการจัดหางาน

  1 ครั้ง
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68

  กรมราชทัณฑ์

  1 ครั้ง
  69
  70

  กรมบังคับคดี

  1 ครั้ง
  71

  กรมคุมประพฤติ

  1 ครั้ง
  72
  73
  74
  75
  76
  77

  กรมที่ดิน

  1 ครั้ง
  78
  79

  กรมการปกครอง

  1 ครั้ง
  80
  81
  82
  83
  84
  85

  กรมการค้าภายใน

  1 ครั้ง
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99

  กรมป่าไม้

  1 ครั้ง
  100
  101

  กรมทรัพยากรน้ำ

  1 ครั้ง
  102

  กรมทรัพยากรธรณี

  1 ครั้ง
  103
  104

  กรมควบคุมมลพิษ

  1 ครั้ง
  105
  106
  107

  กรมทางหลวงชนบท

  1 ครั้ง
  108

  กรมทางหลวง

  1 ครั้ง
  109

  กรมเจ้าท่า

  1 ครั้ง
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116

  กรมหม่อนไหม

  1 ครั้ง
  117
  118
  119

  กรมวิชาการเกษตร

  1 ครั้ง
  120

  กรมพัฒนาที่ดิน

  1 ครั้ง
  121
  122

  กรมปศุสัตว์

  1 ครั้ง
  123

  กรมประมง

  1 ครั้ง
  124
  125

  กรมชลประทาน

  1 ครั้ง
  126

  กรมการข้าว

  1 ครั้ง
  127
  128
  129
  130
  131
  132
  133

  กรมพลศึกษา

  1 ครั้ง
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140

  กรมสรรพากร

  1 ครั้ง
  141

  กรมสรรพสามิต

  1 ครั้ง
  142

  กรมศุลกากร

  1 ครั้ง
  143

  กรมบัญชีกลาง

  1 ครั้ง
  144

  กรมธนารักษ์

  1 ครั้ง
  145
  146
  147

  กองทัพอากาศ

  1 ครั้ง
  148

  กองทัพเรือ

  1 ครั้ง
  149

  กองทัพบก

  1 ครั้ง
  150

  กรมราชองครักษ์

  1 ครั้ง