การประชุมชี้แจงสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐในภาพรวมฯ


24 พฤษภาคม 2559
1234

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐในภาพรวมพร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงให้แก่ส่วนราชการ ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
 

 • รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (KPI 58 รวม 7 ประเด็น)
 • รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนาระบบสนเทศภาครัฐ (สำรวจมาตรฐานเว็บไซต์)
 • รายการสำรวจเว็บไซต์ภาครัฐประจำปีงบประมาณ-2559
 • WebStandard-for-KPI-Speak-Download-v3
 • สรุปผลค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ปี 58  (146 กรม)  
  รายชื่อหน่วยงาน

  1. กระทรวงกลาโหม

 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • กรมราชองค์รักษ์
 • กองทัพบก
 • กองทัพเรือ
 • กองทัพอากาศ
 • กองบัญชาการกองทัพไทย
 • 2. กระทรวงการคลัง

 • กรมธนารักษ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมศุลกากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • 3. กระทรวงการต่างประเทศ

 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • 4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • กรมการท่องเที่ยว
 • กรมพลศึกษา
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • 6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรมการข้าว
 • กรมชลประทาน
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมประมง
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • กรมหม่อนไหม
 • สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • 7. กระทรวงคมนาคม

 • กรมการขนส่งทางบก
 • กรมการบินพลเรือน
 • กรมเจ้าท่า
 • กรมทางหลวง
 • กรมทางหลวงชนบท
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 • 8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • กรมทรัพยากรธรณี
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • กรมป่าไม้
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าฯ
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 • 9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • 10. กระทรวงพลังงาน

 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • กรมธุรกิจพลังงาน
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • 11. กระทรวงพาณิชย์

 • กรมการค้าต่างประเทศ
 • กรมการค้าภายใน
 • กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • กรมส่งเสริมการส่งออก
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพานิชย์
 • 12. กระทรวงมหาดไทย

 • กรมการปกครอง
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กรมที่ดิน
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 13. กระทรวงยุติธรรม

 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • กรมคุมประพฤติ
 • กรมบังคับคดี
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • กรมราชทัณฑ์
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • สำนักกิจการยุติธรรม
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • 14. กระทรวงแรงงาน

 • กรมการจัดหางาน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สำนักงานประกันสังคม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 15. กระทรวงวัฒนธรรม

 • กรมการศาสนา
 • กรมศิลปากร
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • 16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 17. กระทรวงศึกษาธิการ

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • 18. กระทรวงสาธารณสุข

 • กรมการแพทย์
 • กรมควบคุมโรค
 • กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • กรมสุขภาพจิต
 • กรมอนามัย
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 19. กระทรวงอุตสาหกรรม

 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือนแร่
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • 20. สำนักนายกรัฐมนตรี

 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • 21. หน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชานายกรัฐมนตรี

 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กปร.)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักพระราชวัง
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • หมายเหตุ :  ข้อมูลสรุปผลค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ปี 58  (146 กรม) มีรหัสป้องการเข้าถึงเข้าถึงข้อมูล  ท่านสามารถรับรหัสได้ ผ่านทาง EGA Contact Center โทร.  0 2612 6060 หรือ contact@ega.or.th 

  เอกสารแนบ

  10

  สำนักงาน กปร.

  12345 ครั้ง
  36

  กรมอนามัย

  12345 ครั้ง
  42

  กรมการแพทย์

  12345 ครั้ง
  54

  กรมศิลปากร

  12345 ครั้ง
  55

  กรมการศาสนา

  12345 ครั้ง
  68

  กรมราชทัณฑ์

  12345 ครั้ง
  77

  กรมที่ดิน

  12345 ครั้ง
  99

  กรมป่าไม้

  12345 ครั้ง
  108

  กรมทางหลวง

  12345 ครั้ง
  109

  กรมเจ้าท่า

  12345 ครั้ง
  116

  กรมหม่อนไหม

  12345 ครั้ง
  122

  กรมปศุสัตว์

  12345 ครั้ง
  123

  กรมประมง

  12345 ครั้ง
  125

  กรมชลประทาน

  12345 ครั้ง
  126

  กรมการข้าว

  12345 ครั้ง
  133

  กรมพลศึกษา

  12345 ครั้ง
  140

  กรมสรรพากร

  12345 ครั้ง
  141

  กรมสรรพสามิต

  12345 ครั้ง
  142

  กรมศุลกากร

  12345 ครั้ง
  143

  กรมบัญชีกลาง

  12345 ครั้ง
  144

  กรมธนารักษ์

  12345 ครั้ง
  147

  กองทัพอากาศ

  12345 ครั้ง
  148

  กองทัพเรือ

  12345 ครั้ง
  149

  กองทัพบก

  12345 ครั้ง