การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนากรอบการประเมินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด


12 May 2559
22

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น

"การพัฒนากรอบการประเมินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด"

โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๒:๐๐ น.

ณ ห้องวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

ด้วยประเทศไทยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ และรัฐบาลได้ประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่งในแผนดังกล่าว คือ การยกระดับการให้บริการภาครัฐ ประกอบกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)       ได้มีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนภาครัฐเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) อย่างมีทิศทางและเป็นเอกภาพ    การขับเคลื่อนดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่สะท้อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ และเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการทำจัดทำแผนและนโยบายที่เหมาะสมต่อไป

ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดข้อมูลในลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ซึ่งถือเป็นหน่วยงานรัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ การศึกษาถึงความพร้อม   ของหน่วยงานในระดับดังกล่าวจะช่วยให้ผู้จัดทำนโยบายมีความเข้าใจและสามารถนำไปพัฒนานโยบายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สรอ. จึงได้จัดทำโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบการวัดระดับความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด และสำรวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด โดยมุ่งหวังว่า หน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายการพัฒนาหน่วยงานระดับจังหวัดจะได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการพัฒนานโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการภาครัฐระดับจังหวัดต่อไป ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของประเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

สรอ. ตระหนักว่า การได้รับความคิดเห็นจากผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากรอบการประเมินและตัวชี้วัด ที่สามารถสะท้อนสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน เพื่อนำผลสำรวจกลับมาวางแผนในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดต่อไป

ในการนี้ สรอ. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนากรอบการประเมินและตัวชี้วัดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ โดยขอเรียนเชิญเฉพาะท่านที่ได้รับหนังสือเชิญจาก สรอ. เข้าร่วมเพื่อให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนากรอบการประเมินและตัวชี้วัด สำหรับใช้สำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:

     นายธรรณพ  ศิริธรรมวิไล

     ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

     หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๘๔๕ ๑๔๕๙ หรือ

     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thannop.sirithamwilai@ega.or.th

ลงทะเบียนเข้าร่วมคลิกที่นี่

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมคลิกที่นี่

เอกสารแนบ

1