การประชุมวิพากษ์การจัดทำหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ


15 October 2558
669

การประชุมวิพากษ์การจัดทำหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องหลานหลวง  โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

๑. หลักการและเหตุผล

    เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นสำนักงาน ก.พ. ที่เห็นควรให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรม CIO แทนสำนักงาน ก.พ. ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  (สรอ.) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ เพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางการบริหารองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐอันจะสามารถเอื้ออำนวยต่อการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน 

๒. วัตถุประสงค์

– เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการดังกล่าว 

– เพื่อให้สรอ. สามารถจัดอบรมหลักสูตรภายใต้โครงการดังกล่าว ภายในช่วงต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. ประโยชน์ที่จะได้รับ

– เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

๔.  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม

– ท่านผู้บริหารที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ    
รุ่นที่ ๑-๒๔ ที่จัดโดย กพ. และ
รุ่นที่ ๒๕-๒๖ ที่จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

– ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

๕. การลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

          ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

หมายเหตุ

          ทาง สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้รับพิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมประชุมในโครงการนี้เท่านั้น และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ลงทะเบียน: กรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่นี่ค่ะ

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

เอกสารแนบ

1
2
3