งานสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย e-CMS 2.0 บน G-Cloud


1 September 2558
239

งานสัมมนา

เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย e-CMS 2.0 บน G-Cloud

โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องบอลลูม เอ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

๑. หลักการและเหตุผล

        ตามที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเชื่อมโยงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF และดำเนินการให้บริการระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ (e-CMS version ๒.๐ บน cloud) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กันได้แล้วหลายแห่ง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการหารือร่วมกันถึงกระบวนการในการรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภายใต้โครงการ e-CMS version 2.0 บน Cloud และนำไปสู่การขยายผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. ประโยชน์ที่จะได้รับ

๓.๑.  สนับสนุนให้เกิดการส่ง-รับหนังสือระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐผ่าน e-CMS 2.0 อย่างเป็นรูปธรรม

๓.๒.  หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงสถานะการดำเนินงานของโครงการ

๓.๓.  นำไปสู่การขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง ระดับกรม และในระบบภูมิภาค

๔.  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา

          บุคลากรของหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๗ หน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงานสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๓ ท่านต่อหน่วยงานเท่านั้น

๕. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

          รับจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเฉพาะผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น

         

๖. การลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

          ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.ega.or.th//th/contentlist/931/4178/

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

๗. ข้อมูลเพิ่มเติม

          หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวดุษฎีสืบแสงอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๒๐๓ และ นางสาวฐิติมา  รัตนประกาย หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ต่อ ๓๖๐๒ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dussadee.suebsangin@ega.or.th และ thitima.ratanaprakai@ega.or.th

หมายเหตุ

          ทาง สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้รับพิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาในโครงการนี้เท่านั้น และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

***************************************************

ลงทะเบียน: กรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่นี่ค่ะ
ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7