โครงการระดมความคิดพันธมิตรเทคโนโลยี (EGA Calls for Idea: Cloud Security Framework and Standard)


20 August 2558
39

โครงการระดมความคิดพันธมิตรเทคโนโลยี

EGA Calls for Idea: Cloud Security Framework and Standard”

โดย ส่วนประสานความร่วมมือ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ตามที่ ส่วนประสานความร่วมมือ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้มีภารกิจ ในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ไปพร้อมๆ กันในทุกภาคส่วน จึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ทั้งทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากแนวคิดดังกล่าว เพื่อให้โครงการนี้เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนประสานความร่วมมือ จึงได้วางรูปแบบของโครงการให้มีการจัดเวที EGA Calls for Idea ขึ้น โดยเชิญพันธมิตรเทคโนโลยีที่ได้จากเวที EGA Calls for Partnership ให้มาร่วมกันเสนอความคิดและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ ในแต่ละสาขาที่ตนเองเกี่ยวข้อง ซึ่งทางส่วนงานจะรวบรวมความคิดและข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ นำไปเป็นข้อมูลตั้งต้นเพื่อดำเนินการต่อยอดสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายและยุทธศาสตร์

 ในครั้งนี้ส่วนประสานความร่วมมือได้คัดเลือกหัวข้อ Cloud Security Framework and Standard จากยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสรอ. และจัดให้มีการร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อรวบรวมข้อมูลและแนวคิดต่างๆ นำมาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและคลาวด์ภาครัฐ เพื่อนำไปบูรณาการให้เหมาะสมกับระบบที่ทาง สรอ. ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

·       ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที และนวัตกรรมด้านรัฐบาลดิจิทัล

·       ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมทางด้านรัฐบาลดิจิทัลของทุกภาคส่วน

เป้าหมาย

       เพื่อให้ได้แนวคิดต่อยอดสำหรับการบูรณาในแต่ละสาขา และเป็นข้อมูลตั้งต้นในการวางแผน รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ของ สรอ. ในอนาคต

พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

จัดเวที EGA Calls for Idea: Cloud Security Framework and Standard ณ ห้องโพเดียม ชั้น 7 โรงแรมโหมดสาทร โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา Cloud Security Framework and Standard

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่15 กันยายน 2558

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน

     จำนวน 20 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ความคิดและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้าน Cloud Security Framework and Standard

สถานที่จัดสัมมนา

    ณ ห้องโพเดียม ชั้น 7 โรงแรมโหมดสาทร (Mode Sathorn Hotel)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนประสานความร่วมมือ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-612-6000 ต่อ 6303 (พิไลพร  ปูนวิภากุล) อีเมล์ pilaiporn.poonvipakul@ega.or.th

คลิก ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน 

เอกสารแนบ

1

[2] Checklist CSA – Version 0.0.3

1 ครั้ง
2

Cloud Security Std v.1.0.1

1 ครั้ง
3
4
5
ป้ายกำกับ : EGA Cloud Security Seminar