รุ่นที่ 3 งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชนนำร่อง 7 กระทรวง (Smart Service) รุ่นที่ 3


25 June 2558
35

งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
“เทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชนนำร่อง 7 กระทรวง
(Smart Service) รุ่นที่ 3” 

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558

ณ ห้องบอลลูม บี ชั้น M โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส

*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(จำกัดจำนวนผู้ร่วมสัมมนา 2 ท่าน ต่อ 1 บริการเท่านั้น)

1. หลักการและเหตุผล

   ตามมติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดำเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้รัฐสามารถให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีช่องทางการบริการที่สะดวก ทันสมัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส รวมทั้งป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของ คสช. พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงรับไปพิจารณาร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดและกำกับการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการ รวมทั้งการเสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ บูรณาการข้อมูลและงานบริการภาครัฐด้วย

          สำนักงาน ก.พ.ร. รับทราบรายละเอียดโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการบริหารโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ในภาพรวม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี   (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เป็นประธาน มีปลัดกระทรวงและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และให้ อ.ก.พ.ร. คณะนี้รับไปพิจารณารายละเอียดของโครงการอีกครั้งก่อนแล้วนำเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาต่อไป

          ในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.พ.ร. ครั้งที่ 3 วันที่ 28 เมษายน 2558 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service) นำร่อง 7 กระทรวงของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)  โดยให้เร่งประเมินความพร้อมของงานบริการที่จะดำเนินการเพื่อเริ่มดำเนินโครงการโดยเร็ว

          ในการนี้ สรอ. ได้เข้าประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานตามโครงการลดสำเนาเพื่อบริการประชาชน นำร่อง 7 กระทรวง โดยดำเนินการหารือและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละหน่วยงานและบริการที่เข้าร่วม ทั้ง 7 กระทรวง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดังนั้น สรอ. จึงได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชนนำร่อง 7 กระทรวง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 

2. วัตถุประสงค์

 2.1 เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้พัฒนาระบบงานบริการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชนนำร่อง 7 กระทรวง ทั้งในด้านกระบวนการและมาตรฐานรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐผ่าน Government API

       2.2 เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Smart Service ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

3. สถานที่จัดสัมมนา

   บุคลากรของหน่วยงานที่มีบทบาทรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานและบริการที่เข้าร่วมโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชนนำร่อง 7 กระทรวง

 

4. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา

รับจำนวนจำกัด เฉพาะผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น

 

5. การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://www.ega.or.th//th/contentlist/931/890/
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 

6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายบริการให้คำปรึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-602-6000 ต่อ 3606 (สุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต) หรือ 3602 (ฐิติมา รัตนประกาย) อีเมล์ cst@ega.or.th

**ผู้เข้าร่วมสัมมนากรุณานำ Notebook มาเองค่ะ**

หมายเหตุ

  • สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้รับพิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมสัมมนานี้เท่านั้น และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน

*** จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน 2 ท่านต่อ 1 หน่วยงานเท่านั้น

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558)

เอกสารแนบ

1