“แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิค สำหรับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)


11 June 2558
213

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง “แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิค สำหรับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)”

“Guideline and Technical Standards Manual for Open Government Data (Data.go.th)”

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

—————————————————————————————————-

หลักการและเหตุผล

          ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ ครอบคลุมการให้บริการแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม และรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สมาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการรับสนองนโยบาย และดำเนินการบริหารจัดการเว็บไซต์ Data.go.th หรือศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมและนำไปสู่การเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งและความก้าวหน้าในอีกระดับของเทคโนโลยีด้วยความสามารถของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างเปิดกว้างไร้ข้อจำกัด อีกทั้งการผลักดันให้นำข้อมูลไปใช้สร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขต เหล่านี้ได้สร้างโอกาสและเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิค สำหรับศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Data.go.th) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทราบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน หลักการที่ควรต้องพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลให้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูล การนำเข้าข้อมูล และสัญญาอนุญาตสำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ (License for Open Government Data)

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิค สำหรับศูนย์การข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)
 • สร้างความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐให้ทราบถึงบริบทของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ให้ประชาชน และภาคธุรกิจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (KPI สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
 • เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทราบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน การเผยแพร่ข้อมูล การนำเข้าข้อมูล รวมถึงสัญญาอนุญาตสำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ (License for Open Government Data)
 • เป้าหมายโครงการ  

 • ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และช่วยเพิ่มระดับความโปร่งใสของภาครัฐ
 • เพื่อให้มีมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลกลางภาครัฐ ที่ผ่านการประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกาศเป็นมาตรฐานกลางและเผยแพร่ สำหรับหน่วยงานภาครัฐต่อไป
 • เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก ในหลากหลายมิติที่เปิดเผยเข้ามาผสมผสานหรือนำมาเป็นองค์ประกอบในการคิดวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ในมุมมองใหม่ๆ
 • นักพัฒนาระบบงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบหรือต่อยอด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อันจะช่วยปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในทุกภาคส่วน
 • ***************************************************

  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถทำการ Download ได้ดังไฟล์เอกสารด้านล่าง

  เอกสารแนบ

  1

  OGD_Guideline and Technical Standards

  16 ครั้ง
  2

  EGA_Open_Data_Guideline_2015

  8 ครั้ง
  3

  open-data-license-for-open-government

  3 ครั้ง
  4
  5

  EGA_OGD_Focus Group

  1 ครั้ง
  6

  กำหนดการ_FocusGroup v

  1 ครั้ง