การสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เรื่อง "หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรผู้ให้บริการ"


6 May 2558
516

การสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ (Public Hearing)

เรื่อง “หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรผู้ให้บริการ"
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
ตามที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรซอฟต์แวร์เพื่อการบริการภาครัฐ (Government Software as a service : G-SaaS) เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ ให้บริการเพื่อเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ นั้น

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการจัดงานสัมมนาประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรผู้ให้บริการดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้ในการดำเนินงานของ สรอ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ
 

 • เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่านได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์     ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรผู้ให้บริการ
 • เพื่อให้หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรผู้ให้บริการมีความโปร่งใส และได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เป้าหมายโครงการ
  จัดทำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ และเอกชน

  กลุ่มเป้าหมาย
   

 • หน่วยงานภาครัฐที่มีการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชน 200 หน่วยงาน
 • ผู้พัฒนาซอฟแวร์ของประเทศไทยที่มีความต้องการพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานภาครัฐ 50 หน่วยงาน