หลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 1 (PDPA for Data Protection Practitioner)


20 November 2566
439
หลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 1 (PDPA for Data Protection Practitioner)

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

หลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) จัดทำขึ้นเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เรียนในหลักสูตรจะได้รับความรู้ในตัวเนื้อหา พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมายที่เชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ยังเน้นการจัดทำเอกสารที่จำเป็นภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งก็คือ บันทึกกิจกรรมการประมวลผลขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมาย และป้องกันความเสียหายต่อหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล


วัตถุประสงค์ของการอบรม
      1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562     
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล [Records of Processing Activity (ROPA)] และเอกสารอื่นที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
    4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำทักษะและองค์ความรู้ในแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการควบคุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสำหรับการดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการอบรม
     1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน
     2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่ต้องการเสริมความรู้สู่การปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุลคล
     3. ผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
     4. ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (GDPO)


ระยะเวลาการอบรม
ฝึกอบรมจำนวน 3 วัน (6 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน) โดยฝึกอบรมทั้งหมด 18 ชั่วโมง ดังนี้
วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
และวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ (อยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท)


รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ คลิกที่นี่ 

? หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย
? ติดต่อสอบถาม
คุณอิสรีย์ บุญดิเรก หมายเลขโทรศัพท์ 08 0045 3418
DGA Contact Center 02 612 6060 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

เอกสารแนบ

1