ความเป็นมา Open Data Hackathon


17 January 2564
1930

Open Data Hackathon เป็นกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อสร้างและพัฒนาต้นแบบการให้บริการในรูปแบบเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ชื่อเดิมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)) เพื่อบูรณาการข้อมูลเปิดภาครัฐและส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ นำข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมชุมชนนักพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อขยายผลการใช้งานข้อมูลเปิดภาครัฐ
  2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
  3. สร้างต้นแบบแอปพลิเคชันที่นำข้อมูลเปิดภาครัฐมาใช้ในการพัฒนาบริการใหม่ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

Open Data Hackathon ครั้งล่าสุด จัดขึ้นในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 และ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมงานที่สนใจเรื่อง Open Data ซึ่งรวมถึงนักพัฒนาโปรแกรม นักออกแบบกราฟิก นักการตลาด และนักกิจกรรมทางสังคม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ชื่อเดิมสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) กับเครือข่ายพลเมืองเน็ต สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น โอเพ่นดรีม Ma:D Co-working Space และ Good Factory

กิจกรรมเกี่ยวกับ Open Data มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://data.go.th

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.t