ความเป็นมา DIA


17 January 2564
2354

ที่มาโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Thailand Data Innovation Awards 2019

ด้วยนโยบายปฏิรูปประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อเปลี่ยนผ่านให้ประเทศก้าวสู่ยุคที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับการทำงานของภาครัฐให้ทันสมัย และสามารถให้บริการสาธารณะโดยคำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่สำคัญ คือ การพัฒนาบริการสาธารณะที่สามารถให้บริการในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ (Full Digital) นอกจากนี้ การพัฒนาบริการสาธารณะในรูปแบบดิจิทัลยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ และยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกการดำเนินงานของภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศโดยรวม

ดังนั้น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดนวัตกรรมทางด้านข้อมูลเปิด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐของประเทศไทย และเกิดการพัฒนานวัตกรรมด้วยข้อมูลเปิดถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง สพร.จึงได้จัดทำ “โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562” หรือ “Thailand Data Innovation Awards 2019, DIA by DGA” หรือเดิมที่รู้จักกันในชื่อ โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนา โมบายโซลูชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards : MEGA”

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 4 ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้วยข้อมูล โดยในปีนี้มุ่งหวังเกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการใช้บริการรัฐบาลดิจิทัล นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Idea Proposal ได้รับโอกาสในการส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีระดับสากล ในโครงการระหว่างประเทศ “โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปิดเผยข้อมูล Asia Open Data Partnership (Cross Countries Hackathon)” ภายใต้ธีม “Smart Life” ซึ่งเป็นการแข่งขันจัดเพื่อท้าทายให้เหล่านักพัฒนา นักเขียนโปรแกรม หรือนักพัฒนาแอปพลิเคชัน มีส่วนร่วมในการนำข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) มาทำการร่วมกันค้นหาแนวคิดและวิธีนำข้อมูลที่ภาครัฐเปิดสู่สาธารณะมาใช้งานจริง

ทั้งนี้ ผลงานจากการประกวดจะนำมาต่อยอดให้เกิดการบริการขึ้นจริง เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนสะดวกสบายยิ่งขึ้น ทาง สพร. ได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการพัฒนาประเทศ มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ที่เป็นการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลาย และส่งเสริมนักพัฒนาของไทยให้มีโอกาสต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อมและแสดงผลงานในเวทีระดับประเทศ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันสู่ภาคธุรกิจต่อไป
  • เพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบริการภาครัฐในรูปแบบของแอปพลิเคชัน รวมถึงสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงคุณค่าในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างถูกต้อง
  • ส่งเสริมการการยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐให้เกิดการประโยชน์ และสามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการ