นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส 1-2 ส่วนให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล


1 May 2567
230

Job Responsibilities

 • สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคและธุรกิจ และนำมาออกแบบดิจิทัลโซลูชันส์ที่เหมาะสมต่อหน่วยงาน
 • วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ดำเนินโครงการ โดยประสานงานเพื่อกำหนดดิจิทัลโซลูชันส์ที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการ รวมถึงให้คำแนะนำเบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอเชิงเทคนิคของโครงการ (Technical Proposal) 
 • ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และประเมินคุณภาพบริการและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 4 ปี

ความรู้ ทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้าน

 • ความรู้ด้านระบบดิจิทัล 
 • ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
 • ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ Network, System, Application และ Security
 • ความรู้ด้านการวิจัยตลาด 
 • ความรู้ด้าน UX/UI
 • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum file size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: onanong.toprom@dga.or.th โทรศัพท์ 080-0453147