ลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 1 ปี) TDGA-3


20 March 2567
3608

Job Responsibilities

 • ดูแลเว็บไซต์ ระบบ e-learning และสื่อสังคมออนไลน์ของสถาบัน TDGA
 • ให้บริการ และตอบข้อซักกถามผู้ใช้งานระบบสื่อเรียนรู้ออนไลน์ของสถาบัน TDGA
 • ดูแลรักษา และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการอำนวยสะดวกการอบรมต่างๆ และดำเนินงานตามภารกิจของสถาบัน TDGA
 • เผยแพร่กิจกรรม และโครงการต่างๆ ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลผ่านช่องทางต่างๆ ของสถาบัน TDGA 

Job Qualifications

 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถดูแลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในเบื้องต้นได้
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร และประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มี Service Mind and Growth Mindset
 • ความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Office
 • หากเคยเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ หรือระบบต่างๆของหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum file size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว)  E-Mail: recruit@dga.or.th โทรศัพท์:  080-045-3147