ผู้เชี่ยวชาญ 1-2 กลุ่มงานกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ


22 March 2567
62

Job Responsibilities

 • จัดทำ นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ
 • จัดทำคู่มือ ขั้นตอนและเกณฑ์การตรวจประเมิน และแนวปฏิบัติการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด
 • จัดทำแผนการตรวจประเมินและจัดการทีมตรวจประเมิน ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับการประเมินภายใต้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ (Sector-based Cert) ดำเนินการตรวจประเมินหน่วยงานตามขั้นตอนและเกณฑ์ที่ประกาศไว้
 • บริหารจัดการงานด้านการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตรวจสอบการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 • วางแผนการตรวจสอบ และจัดทำร่างแนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  (IT Audit Program) ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ
 • วางแผน ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง
 • ร่วมศึกษา วิจัย นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นกรอบการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลภาครัฐที่สอดคล้องต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
 • ช่วยจัดทำข้อเสนอ และแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐผ่านนโยบายระดับชาติ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สามารถนำมาตรฐานดิจิทัลไปใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 8 ปี
 • หากมีใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องจาก NCSA หรือหน่วยงานต่างประเทศ ด้านไซเบอร์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum file size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: recruit@dga.or.th โทรศัพท์:  080-045-3147