ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล


12 July 2565
1049
DGA New social

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน แพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่พัฒนาหรือจัดหา และให้บริการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

1. คำนิยาม

1.1 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

แพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล (“แพลตฟอร์มฯ”) หมายถึง บริการดิจิทัลภาครัฐต่าง ๆ ที่พัฒนาหรือจัดหาและให้บริการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ หน่วยงานภาครัฐ ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Government Data Exchange : GDX) ระบบสนับสนุนการสร้างและลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ระบบ Service Request and Tracking (SRAT) เป็นต้น

ผู้ให้บริการ  หมายถึง สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.

หน่วยงานผู้ใช้บริการ  หมายถึง หน่วยงานรัฐที่ใช้บริการใด ๆ ของผู้ให้บริการ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ใช้บริการ หรือ เจ้าหน้าที่ฯหมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการ  หมายถึง หน่วยงานที่ใช้บริการใด ๆ ในแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ให้บริการ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นที่เข้ามาใช้บริการนั้น ๆ ของผู้ให้บริการ

บริการ  หมายถึง การเข้าถึงข้อมูลหรือบริการผ่าน แพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข้อมูลเพื่อขอรับบริการ หมายถึง ข้อมูลที่ใช้การเข้าถึงข้อมูลหรือบริการผ่าน แพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เลขประจำตัวประชาชนของข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ ข้อมูลที่ต้องการใช้สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นต้น

หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ หมายถึง หน่วยงานที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือบริการ ที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ เช่น หน่วยงานผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลที่หน่วยงานผู้ใช้บริการต้องการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น

ระบบสนับสนุนการให้บริการ (Backend) หมายถึง ระบบดิจิทัลของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการซึ่งรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล การรับคำขอ และการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต หรือการให้บริการ            ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาข้อมูลคำขอ เอกสาร/หลักฐานประกอบคำขอ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ซึ่งอาจดำเนินการผ่านระบบสนับสนุนการให้บริการ

บัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) หมายถึง คุณลักษณะหรือชุดของคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะและสามารถบ่งบอกหรือจำแนกบุคคลได้ในบริบทที่กำหนด (Identity) ที่ถูกรวบรวมและบันทึกในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งบ่งบอกหรือจำแนกบุคคลในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ

สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) หมายถึง สิ่งที่บุคคลครอบครองและควบคุมเพื่อใช้ในการยืนยันตนเพื่อทำธุรกรรมกับผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ โดยอาจอยู่ในรูปแบบ รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส One Time Password (OTP)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หมายความถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ แพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล ฉบับนี้ และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดซึ่งแยกต่างหากจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของผู้ให้บริการ และคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Addendum) และนโยบายคุ้กกี้ ของแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งกล่าวถึงการเก็บรวบรวม การใช้ ประมวลผล และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ใช้บริการ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์มฯ เพื่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผู้ใช้บริการ เป็นต้น

2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

2.1    ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า การยอมรับข้อตกลงนี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมแล้ว

2.2    ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติม เช่น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลในทะเบียนอื่นนอกจากทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและนำข้อมูลไปใช้ เป็นต้น และหากผู้ใช้บริการจำเป็นต้องใช้บริการจากหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการดังกล่าว ผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมของหน่วยงาน
ผู้ร่วมให้บริการแล้ว

2.3    หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ โปรดยุติการใช้งาน และขอยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์มฯ ได้ที่ DGA Contact Center ของผู้ให้บริการ หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

3. การสมัครใช้บริการ และหน้าที่ของผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

3.1    หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการใช้งานแพลตฟอร์มฯ สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ DGA Contact Center ของผู้ให้บริการ หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยหน่วยงานต้องระบุชื่อ นามสกุลของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Organization Admin) พร้อมระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหมายเลขโทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ท่านดังกล่าว

3.2    เมื่อหน่วยงานภาครัฐได้รับอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว ผู้ให้บริการจะให้สิทธิผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน ให้สามารถเข้าใช้งาน แพลตฟอร์มฯ เพื่อจัดการข้อมูล และให้สิทธิเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ใช้บริการได้

3.3    เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึง ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) และสมัครใช้บริการแพลตฟอร์มฯ โดยระบุหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ท่านดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ฯ ต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่ฯ ต้องทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด และต้องแนบเอกสารหลักฐานตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

3.4    ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน มีหน้าที่ดังนี้

          3.4.1    ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และให้สิทธิบัญชีผู้ใช้งานใช้บริการแพลตฟอร์มฯ ในนามของหน่วยงาน

          3.4.2    ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานต้องดำเนินการลบ (Delete) หรือระงับ (Disable) บัญชีผู้ใช้งานในทันทีที่ผู้ใช้งานไม่ได้มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ใช้บริการแล้ว หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่มีความจำเป็นต้องใช้บริการแพลตฟอร์มฯ แล้ว

          3.4.3    ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้งานแจ้งในขณะที่ลงทะเบียน หากผู้ดูแลระบบของหน่วยงานพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานสามารถระงับหรือยุติการให้บริการในบัญชีผู้ใช้งานนั้นได้ จนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ดูแลระบบของหน่วยงานไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยุติการให้บริการในบัญชีผู้ใช้งานนั้นได้เอง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานหรือผู้ใช้บริการก่อน ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีที่มีการใช้บัญชีดังกล่าวในการกระทำที่ไม่เหมาะสมอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการหรือฝ่าฝืนกฎหมายด้วย

          3.4.4    ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ โดยผู้ดูแลระบบของหน่วยงานถือเป็นผู้แทนของผู้ใช้บริการในการติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างผู้ใช้งานที่ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่ผู้ดูแลระบบสังกัดอยู่ ผู้ใช้งานสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ดูแลระบบของผู้ใช้บริการได้ และผู้ดูแลระบบต้องดำเนินการระงับข้อพิพาทดังกล่าวในทันที ทั้งนี้ หากผู้ดูแลระบบไม่สามารถระงับข้อพิพาทดังกล่าวได้ ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบอาจแจ้งเรื่องดังกล่าวมายังผู้ให้บริการ เพื่อเข้าร่วมการระงับข้อพิพาทดังกล่าว

3.6    ผู้ให้บริการอาจออกสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงระบบของผู้ใช้บริการผ่าน Application Program Interface (API) หรือชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา (Software Development Kit : SDK) ได้ ให้ถือว่า สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนดังกล่าว เป็นบัญชีผู้ใช้งานประเภทหนึ่ง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

3.6    ในกรณีที่เกิดปัญหาในการสมัครใช้บริการ การลงทะเบียน หรือการกำหนดสิทธิ เจ้าหน้าที่ฯ สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ที่ DGA Contact Center ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจขอให้เจ้าหน้าที่ฯ ส่งเอกสารที่จำเป็นหรือดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม เช่น ส่งสำเนาเอกสารระบุตัวตน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของเจ้าหน้าที่ฯ

3.7    ผู้ให้บริการอาจส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือข้อความ (SMS) แจ้งเตือนอัตโนมัติให้ผู้ใช้บริการผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน ดังนั้น หากผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวที่ DGA Contact Center ของผู้ให้บริการ หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

3.8    ผู้ใช้บริการสามารถขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน แจ้งเหตุขัดข้อง ขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบริการ ได้ที่ DGA Contact Center ของผู้ให้บริการ หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

4. การใช้และการเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน

4.1    บัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) ที่เจ้าหน้าที่ฯ สมัครและลงทะเบียน มีเพื่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ฯ โดยเฉพาะ และเจ้าหน้าที่ฯ เป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว โดยเจ้าหน้าที่ฯ ไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ในบัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) ให้บุคคลอื่นได้

4.2    เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฯ แพลตฟอร์มฯ กำหนดให้สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) เป็น รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID)  (“Login Password”) ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ จะต้องสร้างและกำหนดในขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) และส่งคำสั่งใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล และ/หรือ บริการที่มีการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล

4.3    เจ้าหน้าที่ฯ จะต้องไม่เปิดเผยสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ให้บุคคลอื่นทราบโดยเด็ดขาด และเจ้าหน้าที่ฯ ต้องเก็บรักษาสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัว เพราะคำสั่งใด ๆ ก็ตามที่ส่งผ่านบัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) ของเจ้าหน้าที่ฯ โดยใช้สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ดังกล่าว ถือเป็นคำสั่งที่ถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันเจ้าหน้าที่ฯ เสมือนได้ดำเนินการโดยตัวเจ้าหน้าที่ฯ เอง หากเกิดความเสียหายประการใดจากการสูญหายหรือการเปิดเผยสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) หรือจากเหตุอื่นใด ผู้ให้บริการไม่จำต้อง
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

4.4    เจ้าหน้าที่ฯ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ได้ด้วยตนเอง
ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการกำหนด

4.5    เจ้าหน้าที่ฯ ต้องระบุสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ในการใช้บริการทุกครั้ง กรณีเจ้าหน้าที่ฯ ใส่สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ไม่ถูกต้องตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ให้บริการอาจระงับการใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ ไว้ชั่วคราวโดยอัตโนมัติและเจ้าหน้าที่ฯ จะไม่สามารถใช้สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ได้อีก โดยเจ้าหน้าที่ฯ จะต้องติดต่อกับผู้ให้บริการด้วยตนเอง เพื่อยกเลิกการระงับการใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ ชั่วคราว โดยเจ้าหน้าที่ฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

4.6    กรณีที่เจ้าหน้าที่ฯ ลืมสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) เจ้าหน้าที่ฯ สามารถติดต่อที่ แพลตฟอร์มฯ ของผู้ให้บริการ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

4.7    ผู้ให้บริการอาจส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือข้อความ (SMS) แจ้งเตือนอัตโนมัติให้เจ้าหน้าที่ฯ ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เจ้าหน้าที่ระบุไว้ ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ฯ เปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่ฯ เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวที่ DGA Contact Center ของผู้ให้บริการ หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

4.8    เจ้าหน้าที่ฯ สามารถระงับ หรือยกเลิก บัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) และ/หรือการใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ ได้ตลอดเวลาด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ การระงับบัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) และ/หรือการใช้บริการดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์นับตั้งแต่เมื่อผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการแล้ว โดยผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

        หากเจ้าหน้าที่ฯ มีความประสงค์จะยกเลิกการระงับบัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) และ/หรือการใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ ข้างต้น เจ้าหน้าที่ฯ สามารถดำเนินการยกเลิกการระงับ โดยติดต่อผู้ให้บริการตามช่องทางตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

4.9    ในกรณีภายหลังจากลงทะเบียนสมัครใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ เรียบร้อยแล้ว หากเจ้าหน้าที่ฯ ไม่ได้เข้าใช้บริการ (login) แพลตฟอร์มฯ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 90 วัน เจ้าหน้าที่ฯ อาจจะต้องดำเนินการกำหนดรหัสผ่านใหม่ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

5. การใช้บริการของผู้ให้บริการ

5.1    ผู้ใช้บริการจะต้องพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบดิจิทัล รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานตน ให้สามารถเชื่อมต่อ และทำงานร่วมกับ แพลตฟอร์มฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2    ผู้ใช้บริการจะจัดให้มีระบบและมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยที่เหมาะสมกับระบบดิจิทัล รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานตน เพื่อป้องกันไม่ให้ แพลตฟอร์มฯ เกิดความเสียหาย ไม่สามารถทำงานได้ หรือประการอื่นใดที่กระทบต่อแพลตฟอร์มฯ อย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือโดยส่งผลกระทบในด้านลบ

5.3    ผู้ใช้บริการจะต้องร่วมมือกับผู้ให้บริการในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจทำให้ แพลตฟอร์มฯ เกิดความเสียหาย ไม่สามารถทำงานได้ หรือประการอื่นใดที่กระทบต่อแพลตฟอร์มฯ อย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือโดยส่งผลกระทบในด้านลบ

5.4    ผู้ใช้บริการรับรองว่ารูปภาพ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมายและ/หรือข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่นำมาตั้งค่าเพื่อแสดงหรือดำเนินการใด ๆ ในการใช้บริการแพลตฟอร์มฯ  เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้ใช้บริการมีสิทธิโดยชอบในการนำมาใช้เพื่อการดังกล่าว และหากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการนำรูปภาพ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และ/หรือข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวมาใช้กับการใช้บริการแพลตฟอร์มฯ ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการทั้งสิ้น

6. หน้าที่ของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ

6.1    หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการจะต้องพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Backend) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานตน ให้สามารถเชื่อมต่อ และทำงานร่วมกับ แพลตฟอร์มฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.2    หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการต้องตอบกลับ (Response) ข้อมูลเพื่อขอรับบริการจากผู้ใช้บริการในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งในกรณีที่เป็นการตอบกลับอัตโนมัติ (Automatic Process) หรือการตอบกลับหลังการดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ (Manual Process)

6.3    หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการต้องจัดให้มีระบบและมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยที่เหมาะสมกับระบบดิจิทัล รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานตน เพื่อป้องกันไม่ให้ แพลตฟอร์มฯ เกิดความเสียหาย ไม่สามารถทำงานได้ หรือประการอื่นใดที่กระทบต่อแพลตฟอร์มฯ อย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือโดยส่งผลกระทบในด้านลบ

6.4    หากระบบสนับสนุนการให้บริการ (Backend) หรือโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน เกิดปัญหาและไม่สามารถให้บริการกับผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดได้ หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ และร่วมมือกับผู้ให้บริการในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถกลับมาใช้บริการได้โดยเร็ว

7. ความสมบูรณ์ของการใช้บริการ และผลผูกพันของผู้ใช้บริการ

7.1    ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการแพลตฟอร์มฯ เช่น การร้องขอเชื่อมโยงข้อมูล การร้องขอเพื่อจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการได้รับจากผู้ใช้บริการ เป็นสาระสำคัญในการเข้าถึงบริการแพลตฟอร์มฯ โดยผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลใด ๆ อีก และเมื่อผู้ให้บริการได้ดำเนินการใด ๆ ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามข้อมูลดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำและในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวทุกประการ โดยผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

7.2    ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า การที่ผู้ใช้บริการร้องขอและรับข้อมูลจากหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการผ่าน แพลตฟอร์มฯ นั้น แพลตฟอร์มฯ ทำหน้าที่รับและส่งต่อข้อมูล และ/หรือจัดเก็บบันทึก Logs ข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ เท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงและ/หรือแทรกแซงเนื้อหาของข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนในระหว่างหน่วยงานได้

7.3    ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ความสัมพันธ์ในทางสัญญา (ซึ่งรวมถึงข้อเรียกร้องและความรับผิด) ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการนั้นถือว่าเป็นความผูกพันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ใช้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใดก็ตามที่มีการนำเสนอ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยที่ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ

7.4    ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการใด ๆ อันมีผลให้ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการต้องเข้าร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการ แพลตฟอร์มฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ โดยหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ก็จะไปดำเนินการกับบุคคลอื่นด้วยตนเอง

8. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ

8.1    หน่วยงานผู้ใช้บริการต้องกำหนดมาตรการป้องกันข้อมูลที่เชื่อมโยงได้จากแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล มิให้ถูกคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลง อันอาจนำไปสู่การหาประโยชน์เชิงพาณิชย์และธุรกิจไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม และให้พึงระวังการนำข้อมูลไปใช้ที่อาจเกิดความเสียหายซึ่งบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลหรือส่วนราชการ โดยที่ผู้ที่เปิดเผยจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

8.2    ผู้ให้บริการจะรับผิดต่อผู้ใช้บริการเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้:

          8.2.1  ผู้ให้บริการยังไม่ได้ส่งมอบบัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) ให้แก่ผู้ใช้บริการและเกิดธุรกรรมบน แพลตฟอร์มฯ โดยมิชอบ

          8.2.2 เกิดการทำธุรกรรมผ่านบริการ แพลตฟอร์มฯ โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ใช้บริการ

8.3    หากในระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มฯ ได้ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นๆ ไม่สำเร็จ และหากผู้ใช้บริการประสงค์จะดำเนินการใด ๆ ต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มฯ เพื่อเริ่มต้นดำเนินการดังกล่าวใหม่

8.4    ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการไม่ต้องรับผิดจากการที่ผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ได้ หรือจากการที่ทำธุรกรรมหรือการใช้บริการใด ๆ ไม่สำเร็จหรือล่าช้า อันเนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการในครั้งนั้นๆ ได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร และผู้ใช้บริการจะไม่ถือเอาเหตุดังกล่าว เป็นข้อเรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

          8.4.1  ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ

          8.4.2 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและ/หรือเหตุอื่นใดที่ผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบ เช่น ในกรณีที่มีความชำรุดบกพร่อง เสียหาย ขัดข้อง หรือล่าช้าของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และ/หรือระบบการติดต่อสื่อสาร และ/หรือระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และ/หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งปัญหาทางด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้บุกรุก (Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่าง ๆ (Harmful Data) หรือเหตุต่าง ๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการที่ผู้ใช้บริการจะเข้าใช้บริการ หรือต่อการที่ผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการจะให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

          8.4.3  ผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้บริการจากผู้ใช้บริการ

          8.4.4  มีเหตุใด ๆ ตามที่ผู้ให้บริการและ/หรือกฎหมายกำหนด

          8.4.5  ผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการต้องใช้ระยะเวลาอันสมควรในการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการให้บริการ

          8.4.6  ผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการมีเหตุจำเป็นหรือเหตุขัดข้องหรือเหตุอันสมควร ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

          8.4.7  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ หรือของผู้ใช้บริการหรือของผู้ให้บริการ Internet Service Provider หรือของผู้ให้บริการ Mobile Operator หรือระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการชำรุดขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้ผู้ให้บริการ และหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ รับผิดชอบแต่ประการใด

8.5    การให้บริการจะไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบสนับสนุนการให้บริการ (Backend) ของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ (ถ้ามี) และการใช้งานอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการจัดหามาเพื่อใช้บริการนี้ด้วยตนเอง หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ขอให้ผู้ให้บริการตรวจสอบปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์มายังผู้ให้บริการ เพื่อทำการพิจารณาคำขอของผู้ใช้บริการเป็นรายกรณีไป

9. การระงับ และ/หรือการยกเลิกการให้บริการ

9.1    หากผู้ให้บริการประสงค์จะยกเลิกการให้บริการ แพลตฟอร์มฯ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้เป็นอันสิ้นผลลงทันที แต่ทั้งนี้ การยกเลิกการให้บริการดังกล่าว ไม่เป็นการลบล้างสิทธิ และ/หรือหน้าที่ที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการมีอยู่ต่อกัน อันเนื่องมาจาก
การใด ๆ อันได้กระทำไปก่อนที่การใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้จะเป็นอันสิ้นผล

อนึ่ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการได้ทันทีในกรณีที่ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ให้บริการเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผู้ใช้บริการใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ โดยมีแนวโน้มที่จะมีเจตนาทุจริต และ/หรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือผู้ใช้บริการทำและ/หรือใช้เอกสารปลอมเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำขอใช้บริการแพลตฟอร์มฯ หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการประกาศใช้กฎหมายที่ออกใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายใด หรือในการตีความกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ หรือข้อกำหนดใดผิดไปจากเดิม หรือการที่ทางราชการได้ออกคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อกำหนดใดขึ้นใหม่ อันมีผลทำให้ผู้ให้บริการต้องยกเลิกระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการ แพลตฟอร์มฯ ทันที โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

9.2    ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกบริการ แพลตฟอร์มฯ ได้ทันที ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ เป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปี นับจากวันสมัครหรือวันที่เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด หรือระยะเวลาอื่นตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการอีก ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ใช้บริการขาดประโยชน์หรือได้รับความเสียหายและจะไม่เรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบในค่าขาดประโยชน์หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

9.3    กรณีผู้ให้บริการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีการแก้ไขหรือดัดแปลงอุปกรณ์ รวมทั้งระบบของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ  เช่น การแก้ไขหรือดัดแปลงระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ iPhone (iPhone Operating System: iOS) (ซึ่งเรียกว่า Jailbreaking) หรือ การแก้ไขหรือดัดแปลงระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ที่ใช้ Android (ซึ่งเรียกว่า Rooting) เป็นต้น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการแพลตฟอร์มฯ ของผู้ใช้บริการทันที โดยผู้ให้บริการไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการทุกประการ

9.4    ผู้ให้บริการมีสิทธิจะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ กรณีที่ผู้ให้บริการเห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าประการใด ๆ หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมการให้บริการของผู้ให้บริการหรือมีปัญหาทางด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือมีเหตุจำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขบริการแพลตฟอร์มฯ หรือระบบที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการให้บริการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้

10. การรักษาความปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคล

10.1  ผู้ให้บริการได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้บริการในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมโยงกับเครือข่ายของผู้ให้บริการ เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็นต้น

10.2  ผู้ให้บริการได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้บริการที่มีการประมวลผล และจัดเก็บบน แพลตฟอร์มฯ เช่น มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2003 การประเมินและแก้ไขความเสี่ยงต่อการถูกโจมที (Vulnerability Assessment : VA) เป็นต้น

10.3  ผู้ให้บริการให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังปรากฎตาม คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Addendum) และนโยบายคุ้กกี้ ของแพลตฟอร์มฯ

10.4  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการอยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ที่มีอำนาจตัดสินใจ กำหนดรูปแบบและกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะมอบหมายให้ผู้ให้บริการทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Addendum) ของแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล

10.5  ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ หรือยืนยันตัวตน หรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนับสนุนบริการ ในระหว่างที่ใช้บริการ ตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการ หรือเพื่อแจ้งเตือน ติดต่อประสานงานผู้ใช้บริการตามความจำเป็นได้

11. การติดต่อและการส่งคำบอกกล่าว

คำบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่น ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือที่เกี่ยวข้องจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมจัดส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการ

          ที่อยู่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

          ชั้น 18 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

          อีเมล saraban@dga.or.th

ผู้ใช้บริการ

          ที่อยู่ และอีเมล์ ตามใบสมัครใช้บริการ

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ให้ใช้บังคับและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

13. การแก้ไขข้อตกลง

ผู้ให้บริการมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และรายละเอียดใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ แพลตฟอร์มฯ รวมทั้ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

14. ข้อตกลงทั่วไป

14.1  ผู้ให้บริการอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อผู้ให้บริการได้รับการร้องขอหรือได้รับคำสั่งหรือเป็นการปฏิบัติหรือการใช้อำนาจตามกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ

14.2 ผู้ให้บริการมีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า แต่สิทธิและ/หรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ของผู้ใช้บริการไม่อาจโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ

14.3  กรณีหากข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ทำขึ้นเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหากมีข้อความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาดังกล่าว ให้ถือฉบับภาษาไทยเป็นหลัก