ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน


12 July 2565
111991
Profile-Pic

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน แพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน ที่พัฒนาหรือจัดหา และให้บริการโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

1. คำนิยาม

1.1 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

แพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน (“แพลตฟอร์มฯ”) หมายถึง บริการดิจิทัลภาครัฐต่าง ๆ ที่พัฒนาหรือจัดหาและให้บริการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ ประชาชน ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และบริการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) ระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) ระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Business Portal) เป็นต้น

ผู้ให้บริการ  หมายถึง สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.

ผู้ใช้บริการ  หมายถึง ผู้ที่ใช้บริการใด ๆ ในแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน ของผู้ให้บริการ

บริการ  หมายถึง การเข้าถึงข้อมูลหรือบริการผ่าน แพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน

ข้อมูลเพื่อขอรับบริการ หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการผ่าน แพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เลขประจำตัวประชาชนของข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ ข้อมูลที่ต้องการใช้สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นต้น

หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ หมายถึง หน่วยงานที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือบริการ ที่ผู้ใช้บริการสามารถ
ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชนได้

ระบบสนับสนุนการให้บริการ (Backend) หมายถึง ระบบดิจิทัลของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ
ซึ่งรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล การรับคำขอ และการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต หรือการให้บริการ            ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาข้อมูลคำขอ เอกสาร/หลักฐานประกอบคำขอ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ซึ่งอาจดำเนินการผ่านระบบสนับสนุนการให้บริการ

บัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) หมายถึง คุณลักษณะหรือชุดของคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะและสามารถบ่งบอกหรือจำแนกบุคคลได้ในบริบทที่กำหนด (Identity)
ที่ถูกรวบรวมและบันทึกในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งบ่งบอกหรือจำแนกบุคคลในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ

สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) หมายถึง สิ่งที่บุคคลครอบครองและควบคุมเพื่อใช้ในการยืนยันตนเพื่อทำธุรกรรมกับผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ โดยอาจอยู่ในรูปแบบ
รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส One Time Password (OTP)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หมายความถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ แพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชนฉบับนี้ และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดซึ่งแยกต่างหากจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน เช่น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของผู้ให้บริการ และคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Addendum) และนโยบายคุ้กกี้ ของแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน ซึ่งกล่าวถึงการเก็บรวบรวม การใช้ ประมวลผล และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่เชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์มฯ เพื่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ เป็นต้น

2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

2.1    ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมแล้ว

2.2    ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติม ผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการแล้ว

2.3    หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ โปรดยุติการใช้งาน และขอยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์มฯ ได้ที่ DGA Contact Center ของผู้ให้บริการ หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

3. การสมัครใช้บริการ

3.1    ในการใช้งานแพลตฟอร์มฯ ท่านต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) และสมัครใช้บริการแพลตฟอร์มฯ ของผู้ให้บริการ ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยท่านต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน โดยท่านต้องทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่
ผู้ให้บริการกำหนด

3.2    ในกรณีที่เกิดปัญหาในการสมัครใช้บริการ การลงทะเบียน หรือการกำหนดสิทธิ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ที่ DGA Contact Center ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจขอให้ผู้ใช้บริการ ส่งเอกสารที่จำเป็นหรือดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม เช่น ส่งสำเนาเอกสารระบุตัวตน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ

3.3    ผู้ใช้บริการสามารถ แจ้งเหตุขัดข้อง ขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบริการ ได้ที่ DGA Contact Center ของผู้ให้บริการ หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

4. การใช้และการเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน

4.1    บัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) ที่ผู้ใช้บริการสมัครและลงทะเบียน มีเพื่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ และผู้ใช้บริการเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ในบัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) ให้บุคคลอื่นได้

4.2    เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ กำหนดให้สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ในการใช้งาน 2 ประเภท

  • รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) (“Login Password”) ซึ่งท่านจะต้องสร้างและกำหนดในขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) และส่งคำสั่งใช้บริการแพลตฟอร์มฯ และ/หรือ บริการที่มีการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มฯ และ
  • รหัส PIN (“PIN”) ซึ่งท่านจะต้องสร้างและกำหนดในขั้นตอนการสมัครใช้แพลตฟอร์มฯ เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแพลตฟอร์มฯ และ/หรือ บริการที่มีการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มฯ

4.3    ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ให้บุคคลอื่นทราบโดยเด็ดขาด และผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัว เพราะคำสั่งใดๆ ก็ตามที่ส่งผ่านบัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) ของผู้ใช้บริการโดยใช้สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ดังกล่าว ถือเป็นคำสั่งที่ถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนได้ดำเนินการโดยตัวผู้ใช้บริการเอง หากเกิดความเสียหายประการใดจากการสูญหายหรือการเปิดเผยสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) หรือจากเหตุอื่นใด ผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

4.4    ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ได้ด้วยตนเอง ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการกำหนด

4.5    ผู้ใช้บริการต้องระบุสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ในการใช้บริการทุกครั้ง กรณีผู้ใช้บริการ ใส่สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ไม่ถูกต้องตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ให้บริการอาจระงับการใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ ไว้ชั่วคราวโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ได้อีก โดยผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อกับผู้ให้บริการด้วยตนเอง เพื่อยกเลิกการระงับการใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ ชั่วคราว โดยผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

4.6    กรณีที่ผู้ใช้บริการลืมสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator) ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อที่
แพลตฟอร์มฯ ของผู้ให้บริการ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

4.7    ผู้ให้บริการอาจส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือข้อความ (SMS) แจ้งเตือนอัตโนมัติให้ผู้ใช้บริการ ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ ดังนั้น หากผู้ใช้บริการ เปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้บริการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวที่ DGA Contact Center ของผู้ให้บริการ หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

4.8    ผู้ใช้บริการสามารถระงับ หรือยกเลิก บัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) และ/หรือการใช้บริการ
แพลตฟอร์มฯ ได้ตลอดเวลาด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ การระงับบัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) และ/หรือการใช้บริการดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์นับตั้งแต่เมื่อผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการแล้ว โดยผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

        หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการระงับบัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) และ/หรือการใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ ข้างต้น ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการยกเลิกการระงับ โดยติดต่อผู้ให้บริการตามช่องทางตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

4.9    ในกรณีภายหลังจากลงทะเบียนสมัครใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ เรียบร้อยแล้ว หากผู้ใช้บริการไม่ได้เข้าใช้บริการ (login) แพลตฟอร์มฯ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 90 วัน ผู้ใช้บริการอาจจะต้องดำเนินการกำหนดรหัสผ่านใหม่ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

5. การใช้บริการของผู้ให้บริการ

5.1    ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ให้บริการเป็นเพียงช่องทาง และเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มฯ จากหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการ ผู้รับ หรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายอันเกิดจากบริการจากหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการใด ๆ ทั้งสิ้น

5.2    ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการแพลตฟอร์มฯ ที่ผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการได้รับจากผู้ใช้บริการ เป็นสาระสำคัญในการเข้าถึงบริการแพลตฟอร์มฯ โดยผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลใด ๆ อีก และเมื่อผู้ให้บริการได้ดำเนินการใด ๆ ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามข้อมูลดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบ
ในการกระทำและในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวทุกประการ โดยผู้ให้บริการ
ไม่จำต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

5.3    ผู้ใช้บริการรับรองว่ารูปภาพ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมายและ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการที่นำมาตั้งค่าเพื่อแสดงหรือดำเนินการใด ๆ ในการใช้บริการแพลตฟอร์มฯ  เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้ใช้บริการมีสิทธิโดยชอบในการนำมาใช้เพื่อการดังกล่าว และหากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการนำรูปภาพ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมายและ/หรือข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวมาใช้กับการใช้บริการแพลตฟอร์มฯ ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการทั้งสิ้น

5.4    ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการหรือทำธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ผ่าน แพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน แล้วเกิดความบกพร่องผิดพลาดไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนั้น ๆ จะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลประการใด
ก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการมีอำนาจทุกประการในการแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าบรรดาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของผู้ให้บริการซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดข้างต้นเป็นเอกสารที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและใช้เป็นพยานหลักฐานตามกฎหมายได้
ทุกประการ

6. หน้าที่ของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ

6.1    หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการจะต้องพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Backend) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานตน ให้สามารถเชื่อมต่อ และทำงานร่วมกับ แพลตฟอร์มฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.2    หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการต้องตอบกลับ (Response) ข้อมูลเพื่อขอรับบริการจากผู้ใช้บริการในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งในกรณีที่เป็นการตอบกลับอัตโนมัติ (Automatic Process) หรือการตอบกลับหลังการดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ (Manual Process)

6.3    หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการต้องจัดให้มีระบบและมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยที่เหมาะสมกับระบบดิจิทัล รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานตน เพื่อป้องกันไม่ให้ แพลตฟอร์มฯ เกิดความเสียหาย ไม่สามารถทำงานได้ หรือประการอื่นใดที่กระทบต่อแพลตฟอร์มฯ อย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือโดยส่งผลกระทบในด้านลบ

6.4    หากระบบสนับสนุนการให้บริการ (Backend) หรือโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน เกิดปัญหาและไม่สามารถให้บริการกับผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดได้ หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ และร่วมมือกับผู้ให้บริการในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถกลับมาใช้บริการได้โดยเร็ว

6.5    ในกรณีที่หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการอยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ที่มีอำนาจตัดสินใจ กำหนดรูปแบบและกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หน่วยงานผู้ร่วมให้บริการยินยอมที่จะมอบหมายให้ผู้ให้บริการทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Addendum) ของแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน

7. ความสมบูรณ์ของการใช้บริการ และผลผูกพันของผู้ใช้บริการ

7.1    ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใด ๆ ก็ตาม ที่ผู้ใช้บริการได้จัดทำขึ้น อันเนื่องจากการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มฯ นั้น มีความถูกต้องทุกประการโดยไม่จำต้องให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด

7.2    หากข้อมูล และ/หรือเอกสาร และ/หรือรายละเอียดใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมาให้กับผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความผิดพลาดหรือบกพร่อง และผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะขอแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้แก่ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่ผู้ให้บริการกำหนด พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก่อนที่ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลเข้าระบบของผู้ให้บริการ หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ

        หากผู้ใช้บริการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบภายหลังจากที่ผู้ให้บริการได้นำข้อมูลเข้าระบบ หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการแล้ว ผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการขอสงวนสิทธิในการไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการ

        ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ให้บริการได้แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีอื่นตามที่ผู้ให้บริการกำหนดแล้ว
ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น

7.3    การดำเนินการใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำรายการไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะขอยกเลิกรายการที่ได้ทำไว้ล่วงหน้าดังกล่าวกับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่ายังคงมีผลใช้ได้ผูกพันท่านอยู่ จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ทำรายการยกเลิกรายการที่ทำไว้ล่วงหน้าแล้วนั้นโดยถูกต้องสมบูรณ์

7.4    ผู้ใช้บริการรับรองว่า บรรดาข้อมูล เอกสาร รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้ส่งมาให้ผู้ให้บริการไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความถูกต้องแท้จริง และในกรณีที่มีความผิดพลาดในการให้บริการ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือบกพร่องแห่งข้อมูล และ/หรือเอกสาร และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว หรือมีข้อบกพร่องผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการที่ผู้ให้บริการหรือหน่วยงาน
ผู้ร่วมให้บริการดำเนินการตามข้อมูล และ/หรือเอกสาร และ/หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่ว่าด้วย
เหตุใดก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบ
แต่อย่างใด และขอสละสิทธิในการฟ้องร้องให้ผู้ให้บริการชดใช้เงินหรือค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากความผิดพลาดดังกล่าวข้างต้น

7.5    ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า การที่ผู้ใช้บริการร้องขอและรับข้อมูลจากหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการผ่านแพลตฟอร์มฯ นั้น แพลตฟอร์มฯ ทำหน้าที่รับและส่งต่อข้อมูล และ/หรือจัดเก็บบันทึก Logs ข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ เท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงและ/หรือแทรกแซงเนื้อหาของข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนในระหว่างหน่วยงานได้

7.6    ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ความสัมพันธ์ในทางสัญญา (ซึ่งรวมถึงข้อเรียกร้องและความรับผิด) ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการนั้นถือว่าเป็นความผูกพันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ใช้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใดก็ตามที่มีการนำเสนอ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยที่
ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ

7.7    ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการใด ๆ อันมีผลให้ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการต้องเข้าร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการ แพลตฟอร์มฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ โดยหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ก็จะไปดำเนินการกับบุคคลอื่นด้วยตนเอง

8. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ

8.1    ผู้ให้บริการจะรับผิดต่อผู้ใช้บริการเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้:

        8.2.1  ผู้ให้บริการยังไม่ได้ส่งมอบบัญชีผู้ใช้งาน (Digital ID) ให้แก่ผู้ใช้บริการและเกิดธุรกรรมบน แพลตฟอร์มฯ โดยมิชอบ

        8.2.2 เกิดการทำธุรกรรมผ่านบริการ แพลตฟอร์มฯ โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ใช้บริการ

8.3    หากในระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มฯ ได้ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นๆ ไม่สำเร็จ และหากผู้ใช้บริการประสงค์จะดำเนินการใด ๆ ต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มฯ เพื่อเริ่มต้นดำเนินการดังกล่าวใหม่

8.4    ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการไม่ต้องรับผิดจากการที่ผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ได้ หรือจากการที่ทำธุรกรรมหรือการใช้บริการใด ๆ ไม่สำเร็จหรือล่าช้า อันเนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการในครั้งนั้น ๆ ได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร และผู้ใช้บริการจะไม่ถือเอาเหตุดังกล่าว เป็นข้อเรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

        8.4.1  ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ

        8.4.2 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและ/หรือเหตุอื่นใดที่ผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบ เช่น ในกรณีที่มีความชำรุดบกพร่อง เสียหาย ขัดข้อง หรือล่าช้าของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และ/หรือระบบการติดต่อสื่อสาร และ/หรือระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งปัญหาทางด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้บุกรุก (Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือเหตุต่างๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการที่ผู้ใช้บริการจะเข้าใช้บริการ หรือต่อการที่ผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการจะให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

        8.4.3  ผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้บริการจากผู้ใช้บริการ

        8.4.4  มีเหตุใด ๆ ตามที่ผู้ให้บริการและ/หรือกฎหมายกำหนด

        8.4.5  ผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการต้องใช้ระยะเวลาอันสมควรในการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการให้บริการ

        8.4.6  ผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการมีเหตุจำเป็นหรือเหตุขัดข้องหรือเหตุอันสมควร
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

        8.4.7  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ และ/หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ หรือของผู้ใช้บริการหรือของผู้ให้บริการ Internet Service Provider หรือของผู้ให้บริการ Mobile Operator หรือระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการชำรุดขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้ผู้ให้บริการ และหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ และ/หรือบริษัทในเครือรับผิดชอบแต่ประการใด

8.5    การให้บริการจะไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบสนับสนุนการให้บริการ (Backend) ของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ (ถ้ามี) และการใช้งานอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการจัดหามาเพื่อใช้บริการนี้ด้วยตนเอง หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ขอให้ผู้ให้บริการตรวจสอบปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์มายังผู้ให้บริการ เพื่อทำการพิจารณาคำขอของผู้ใช้บริการเป็นรายกรณีไป

9. การระงับ และ/หรือการยกเลิกการให้บริการ

9.1    หากผู้ให้บริการประสงค์จะยกเลิกการให้บริการ แพลตฟอร์มฯ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้เป็นอันสิ้นผลลงทันที แต่ทั้งนี้ การยกเลิกการให้บริการดังกล่าว ไม่เป็นการลบล้างสิทธิ และ/หรือหน้าที่ที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการมีอยู่ต่อกัน อันเนื่องมาจากการใด ๆ อันได้กระทำไปก่อนที่การใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้จะเป็นอันสิ้นผล

        อนึ่ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการได้ทันทีในกรณีที่ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของหน่วยงานผู้ร่วมให้บริการ หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ให้บริการเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผู้ใช้บริการใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ โดยมีแนวโน้มที่จะมีเจตนาทุจริต และ/หรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือผู้ใช้บริการทำและ/หรือใช้เอกสารปลอมเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำขอใช้บริการแพลตฟอร์มฯ หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการประกาศใช้กฎหมายที่ออกใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายใด หรือในการตีความกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ หรือข้อกำหนดใดผิดไปจากเดิม หรือการที่ทางราชการได้ออกคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อกำหนดใดขึ้นใหม่ อันมีผลทำให้ผู้ให้บริการต้องยกเลิกระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการ แพลตฟอร์มฯ ทันที โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

9.2    ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกบริการ แพลตฟอร์มฯ ได้ทันที ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ เป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปี นับจาก
วันสมัครหรือวันที่เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด หรือระยะเวลาอื่นตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการอีก ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ใช้บริการขาดประโยชน์หรือได้รับความเสียหายและจะไม่เรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบในค่าขาดประโยชน์หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

9.3    กรณีผู้ให้บริการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีการแก้ไขหรือดัดแปลงอุปกรณ์ รวมทั้งระบบของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ แพลตฟอร์มฯ  เช่น การแก้ไขหรือดัดแปลงระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ iPhone (iPhone Operating System: iOS) (ซึ่งเรียกว่า Jailbreaking) หรือ การแก้ไขหรือดัดแปลงระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ที่ใช้ Android (ซึ่งเรียกว่า Rooting) เป็นต้น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการแพลตฟอร์มฯ ของผู้ใช้บริการทันที โดยผู้ให้บริการไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการทุกประการ

9.4    ผู้ให้บริการมีสิทธิจะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ กรณีที่ผู้ให้บริการเห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าประการใดๆ หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมการให้บริการของผู้ให้บริการหรือมีปัญหาทางด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือมีเหตุจำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขบริการแพลตฟอร์มฯ หรือระบบที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการให้บริการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้

10. การรักษาความปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคล

10.1  ผู้ให้บริการได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้บริการในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมโยงกับเครือข่ายของผู้ให้บริการ เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL)
เป็นต้น

10.2  ผู้ให้บริการได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้บริการที่มีการประมวลผล และจัดเก็บบน แพลตฟอร์มฯ เช่น มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2003 การประเมินและแก้ไขความเสี่ยงต่อการถูกโจมที (Vulnerability Assessment: VA) เป็นต้น

10.3  ผู้ให้บริการให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังปรากฏตาม คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Addendum) และนโยบายคุ้กกี้ ของแพลตฟอร์มฯ

10.4  ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ หรือยืนยันตัวตน หรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนับสนุนบริการ ในระหว่างที่ใช้บริการ ตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการ หรือเพื่อแจ้งเตือน ติดต่อประสานงานผู้ใช้บริการตามความจำเป็นได้

11. การติดต่อและการส่งคำบอกกล่าว

คำบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่น ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือที่เกี่ยวข้องจะต้องทำเป็น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมจัดส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการ

        ที่อยู่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

        ชั้น 18 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

        อีเมล saraban@dga.or.th

ผู้ใช้บริการ

        ที่อยู่ และอีเมล์ ตามที่ระบุเมื่อคราวสมัครใช้บริการ

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ให้ใช้บังคับและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

13. การแก้ไขข้อตกลง

ผู้ให้บริการมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มฯ รวมทั้ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

14. ข้อตกลงทั่วไป

        14.1  ผู้ให้บริการอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อผู้ให้บริการได้รับการร้องขอหรือได้รับคำสั่งหรือเป็นการปฏิบัติหรือการใช้อำนาจตามกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ

        14.2 ผู้ให้บริการมีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า แต่สิทธิและ/หรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ของผู้ใช้บริการไม่อาจโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ

        14.3  กรณีหากข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ทำขึ้นเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหากมีข้อความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาดังกล่าว ให้ถือฉบับภาษาไทยเป็นหลัก