ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน (e-Participation Index: EPI) ของประเทศไทย อยู่อันดับที่ 18 ดีขึ้นมากถึง 33 อันดับในปี 2565 และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน


3 October 2565
1054
รัฐบาลดิจิทัล 🇹🇭 ประเทศไทย เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการ ออกแบบนโยบาย แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย และตรวจสอบการทำงานของรัฐมากขึ้น
 
องค์การสหประชาชาติได้เปิดเผย ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2022 (The UN E-Government Survey 2022) ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน (e-Participation Index: EPI) ของประเทศไทย อยู่อันดับที่ 18 ⇧ ดีขึ้นมากถึง 33 อันดับในปี 2565 และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน