ผลงานเด่น DGA ในปี 2021


14 January 2565
858
ผลงาน DGA 2021
เปิดผลงานเด่นของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ปี 2564
 
พร้อมมุ่งมั่น  ‘นำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล’ Orchestrating Digital Government Transformation
 
ผลงาน DGA 2021_1
 1. Thailand Plus

โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบัตรสุขภาพเพื่อ ติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มนักเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย (DHP)

มีผู้ใช้บริการลงทะเบียนจำนวน 268,656 คน

ได้รับผลความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้ขับเคลื่อนบริการ Thailand Plus มากถึงร้อยละ 85.5

ผลงาน DGA 2021_2
 1. Application ทางรัฐ

มีบริการภาครัฐจำนวน 45 บริการ

มียอดดาวน์โหลดใช้งาน 156,991

ปริมาณการใช้งานผ่านระบบ 987,520

จำนวนผู้ใช้งาน 72,234

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2564)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.dga.or.th/our…/one-stop-service/citizenportal/

ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” ได้ที่  https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html

ผลงาน DGA 2021_2
ผลงาน DGA 2021_3
 1. แม่เหียะโมเดล

โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลโดย ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ภายใต้การดำเนินงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

อบรมการใช้งานระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Service) แบบออนไลน์ ให้ 56 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 จังหวัด ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ และเตรียมพัฒนาระบบแม่เหียะโมเดล Version 2.0

สนใจเข้าร่วมโครงการท้องถิ่นดิจิทัล ของ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ คลิก >> https://dgti.dga.or.th/

ผลงาน DGA 2021_4
 1. ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานการตรวจเงินแผ่นดิน (AI for PA)

พัฒนาระบบ AI for PA โดยความร่วมมือระหว่าง DGA กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสวทช. เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถกระบวนการตรวจยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในแง่ของความเป็นกลาง และมีมาตรฐานการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก  https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-news/67060/

ผลงาน DGA 2021_4
ผลงาน DGA 2021_5
 1. ใบแสดงผลการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Transcript)
 • ใช้งานสถาบันการศึกษาและมหาวิทยลัยได้แล้ว 39 แห่ง
 • อบรมกระบวนการจัดทำ Digital Transcript ให้แก่มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชนใน 175 หน่วยงาน จำนวน 786 คน
 • ยกระดับพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา และทดสอบการใช้งานระบบ Digital Transcript ภายในสำนักงาน DGA

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/document-sharing/infographic/36507/

สามารถตรวจสอบ Digital Transcript ว่าของจริงหรือไม่ ได้ที่  https://edocvalidation.digitalgov.go.th/validate

ดูรายชื่อสถาบันการศึกษาและมหาลัย 39 แห่ง คลิก https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/4552893091446963

ดูรายชื่อหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ทดสอบการใช้งานและพร้อมรับเอกสาร Digital Transcript ทั้ง 16 แห่ง https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/4556124394457166

ผลงาน DGA 2021_6
 1. Open Data

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เว็บไซต์ data.go.th

มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ 3,777 ชุดข้อมูล

ผู้เข้าเยี่ยมชม 6,433,967 ครั้ง

(ข้อมูลจาก Google Analytics)

ดาวน์โหลดชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ ได้ที่ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) คลิก  https://data.go.th/

ผลงาน DGA 2021_6
ผลงาน DGA 2021_7
 1. รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2564 (Digital Government Awards 2021)

ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ 2564 มีการตอบกลับ 1,852 หน่วยงาน จาก 1,922 หน่วยงาน (96.36%)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและรับชม 🔴 LIVE งานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021” คลิก https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-news/69908/

ผลงาน DGA 2021_8
 1. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)

กลุ่มที่ 1 Digital Literacy คือ กลุ่มที่ต้องมีทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ อบรมแล้ว 298,201 คน

กลุ่มที่ 2 Digital High Level Skill คือ กลุ่มที่ต้องมีทักษะด้านดิจิทัลขั้นสูงและเฉพาะด้านสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล อบรมแล้ว 28,490 คน

สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 47 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา 15 แห่ง หน่วยงานภาครัฐ 22 แห่ง และหน่วยงานภาคเอกชน 7 แห่ง

ดูหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติมหรืออัปสกิลทักษะดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ได้ฟรี! ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล คลิก  https://tdga.dga.or.th/

ผลงาน DGA 2021_8