เรียนฟรีออนไลน์‼ กับ TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กันเถอะ มีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะ


11 May 2564
7511
TDGA ทักษะดิจิทัล_e-lerning

สถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ ต้องงดเพิ่ม Timeline แบ่งเวลามาอัปสกิลฟรีออนไลน์!! กับ TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กันเถอะ เรียนครบทุกหัวข้อในแต่ละหมวด มีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะ

มีให้เลือกเรียนตามชอบถึง 5 หมวด สนใจคลิกเลย >>  tdga.dga.or.th

อ่านคู่มือการเข้าใช้งานระบบ e-learning คลิก >>  คู่มือการใช้งาน e-Laerning TDGA  

หมวดหลักสูตร Digital Technology มี 9 บทเรียน

ทักษะดิจิทัล_e-lerning
 1. Uses of Hadoop in Big Data : เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล

 2. การประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา(Chatbot) เพื่อการบริการภาครัฐ

 3. การฝึกปฏิบัติการใช้งาน AI บทแพลตฟอร์ม AI for Thai

 4. การสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับปัญญาประดิษฐ์

 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สำหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

 6. ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

 7. เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) เพื่อการทำงานภาครัฐ

 8. การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับบริการภาครัฐ (Blockchain for Government Services)

 9. แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ (AI for Government Services)
 
ทักษะดิจิทัล_e-lerning

หมวด Strategic and Project Management มี 1 บทเรียน

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management)
 
ทักษะดิจิทัล_e-lerning

หมวด Digital Literacy มี 4 บทเรียน

 1. ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ

 3. การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 4. Digital Literacy การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น
 
ทักษะดิจิทัล_e-lerning

หมวด Digital Transformation มี 1 บทเรียน

 1. การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
 
ทักษะดิจิทัล_e-lerning

หมวด Digital Transformation มี 1 บทเรียน

 1. การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)

 2. Introduction to Data Governance Framework and Open Data

 3. แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline)

 4. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.)

 5. มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard)

 6. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer)

 7. ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive)