ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อน “แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย”


9 April 2564
3289
พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล Digital Government

Key Success Factor For Digital Government หรือ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

  • People ปรับเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐให้มี Growth Mindset, Digital Literacy และ Digital Leadership
    เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องดิจิทัลเป็นอย่างดี

  • Technology ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ (Common Platform & Interoperability) และมีแนวปฏิบัติที่หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ได้โดยสะดวก (Standard/Guidelines)

  • Process ปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอน / อุปสรรคทางกฎหมาย (Enabling Policy & Regulations)

 

อ่านเพิ่มเติม คลิก >> แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 

🔴 LIVE การชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565