ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร? จากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย


8 April 2564
3469
จากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 มุ่งเน้นการพัฒนาใน 6 ด้านสำคัญดังต่อไปนี้

  • ด้านการศึกษา (การศึกษาก่อนประถมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต) โดยการเตรียมความพร้อมกำลังคนภาครัฐให้มีความพร้อมทั้งด้านทักษะด้านดิจิทัล และเข้าใจถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต และเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีทักษะความเชี่่ยวชาญให้มีสมรรถนะสูงปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ยึดมั่นในคุณธรรมสู่รัฐบาลดิจิทัล
  • ด้านสุขภาพ และการแพทย์ (การรักษาพยาบาล โรคติดต่อและไม่ติดต่อ สุขภาวะของประชาชน) โดยการบูรณาการข้อมูลและการเข้าถึงระบบสาธารณะสุขและหลักประกันทางสังคม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างสะดวก ทั่วถึง
  • ด้านการเกษตร (การเกษตร ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และการพยากรณ์อากาศ) โดยการบูรณาการข้อมูลด้านการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเกษตร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพิ่มความสามารถในการผลิตมุ่งสู่การเป็นประเทศเกษตรกรรมมูลค่าสูง
  • ความเหลื่อมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน (สิทธิ สวัสดิการ การรักษาพยาบาล การดูแลทางสังคม การมีงานทำและการจ้างงาน) โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการภาครัฐของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร คนพิการและผู้สูงอายุ ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • การมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน (ข้อร้องเรียนและการมีส่วนร่วมของประชาชน) โดยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วม ในการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลการทำงานของหน่วยงานรัฐที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
  • การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (การขออนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ ขออนุญาตประกอบธุรกิจ การขอรับบริการสาธารณูปโภคภาครัฐ) โดยการอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจลดขั้นตอน แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ง่าย สะดวก และสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม คลิก >> แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 

 🔴 LIVE การชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565