𝟳 ชุดข้อมูลใหม่ ด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยกรมการพัฒนาชุมชน


8 March 2564
1401
𝟳 ชุดข้อมูล กรมการพัฒนาชุมชน

มาใหม่!! 𝟳 ชุดข้อมูล ด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดย กรมการพัฒนาชุมชน

𝟭 ข้อมูลทะเบียนพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

𝟮 ข้อมูลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พ.ศ. 2563

𝟯 ข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

𝟰 ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

𝟱 ข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2564

𝟲 ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2563

𝟳 ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2562

คลิกดาวน์โหลดคลิก >> ชุดข้อมูล ด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก


ขอบคุณ  “กรมการพัฒนาชุมชน” ที่เปิดข้อมูลผ่าน “ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” เพื่อให้ประชาชน นักวิเคราะห์ และนักพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้