ผลงานเด่น DGA ปี 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


23 February 2564
702

ผลงานเด่น DGA ปี 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

และเราพร้อมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยทำงานแบบร่วมสร้างสรรค์ หรือ Co-Creation กับทุกภาคส่วน

เพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล ‘Transform Government to The Digital Age’ ในปี 2564

 

DGA มุ่งมั่นในการเชื่อมต่อทุกคนสู่โอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มาร่วมก้าวไปด้วยกัน

Digital Platforms

 • แพลตฟอร์มการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID & Signature) พัฒนาระบบ DGA Digital ID Platform ร่วมกับพันธมิตรสำาคัญ ให้บริการบนเว็บไซต์ accounts.egov.go.th ซึ่งรองรับการทำา eKYC ผ่านแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ และระบบ ‘Biz Portal’ โดยมี บริการสำาคัญ ๆ เช่น บริการเครดิตบูโร ประกันสังคม RDU รู้เรื่องยา ใบสั่งจราจร และค่านำ้าค่าไฟ เป็นต้น
 • แพลตฟอร์มการยื่นคำาร้องและติดตามสถานะ (Service Request and Tracking) ให้บริการผ่าน Biz Portal เช่น ให้บริการกรุงเทพมหานครในเรื่องการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำาหน่ายหรือสะสมอาหาร เป็นต้น
 • แพลตฟอร์มการรับชำาระค่าธรรมเนียมบริการภาครัฐ (e-Payment / Wallet)  รองรับการชำาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ เชื่อมโยงกับระบบ e-Payment for Government ของกรมบัญชีกลาง – ให้บริการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แก่ การขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (โรง พยาบาล) กรณีขอใหม่ ต่ออายุ แก้ไข-เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
 • แพลตฟอร์มการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate / eLicense / e-Document) – ออกใบอนุญาต/เอกสารหลักฐานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แล้ว 52 ใบอนุญาต/เอกสาร 
 • แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange Platforms) – ระบบ GDX Platform บนเว็บไซต์ gdx.dga.or.th ปัจจุบันเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรม การปกครอง ข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของกรม สรรพากร และข้อมูลสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำานวน 36 หน่วยงาน
 • Standard

 • ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
 • มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ (Open Data) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 • มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำากระบวนการหรือการดำาเนินงานระบบดิจิทัล (Digitalization)

 • (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำา กระบวนการและการดำาเนินงานทางดิจิทัลว่าด้วย เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำาหรับบริการภาครัฐ สำาหรับบุคคล ธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 • (ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล Digital Government Standard ว่าด้วย แนวทางการจัดทำา กระบวนการและการดำาเนินงานทางดิจิทัล เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำาหรับบริการภาครัฐ – ภาพรวม 
 • (ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล Digital Government Standard ว่าด้วย แนวทางการจัดทำา กระบวนการและการดำาเนินงานทางดิจิทัล เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำาหรับบริการภาครัฐ – การพิสูจน์และยืนยัน ตัวตนทางดิจิทัลสำาหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 • ข้อเสนอแนะแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Government Data Exchange : GDX) จัดทำาแผนการพัฒนา GDX มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล และบัญชีข้อมูล GDX  
 • มาตรฐานด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (Government Secure Intranet: GSI) ประกาศเรื่อง ข้อกำาหนดมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความปลอดภัย (ข้อกำาหนดทั่วไป และข้อกำาหนดด้านเครือข่าย) เพื่อให้บริการทางดิจิทัลของสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มี ความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่ยอมรับได้
 • Hard Infrastructure

 • การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ – ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) มีผู้ใช้งานจำานวน 232,520 บัญชีรายชื่อ หรือคิดเป็น 379 หน่วยงาน
 • ระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) มีผู้ใช้งานจำานวน 4,248 บัญชีรายชื่อ หรือคิดเป็น 339 หน่วยงาน
 • ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Conference as a Service) มีผู้ใช้งานจำานวน 3,674 สิทธิการใช้งาน (License) หรือคิดเป็น 121 หน่วยงาน
 • Policy & Regulations

 • จัดทำา (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2565)
 • ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำาหรับประชาชน (One Stop service)

 • การพัฒนาพอร์ทัลกลางสำาหรับประชาชน (Citizen Service Portal) พัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นพอร์ทัลกลางสำาหรับประชาชนในชื่อ “”ทางรัฐ”
 • การพัฒนาพอร์ทัลกลางสำาหรับภาคธุรกิจ (Biz Portal) ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว หรือ BizPortal ที่เว็บไซต์ bizportal.go.th
 • การพัฒนาพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ (Foreigner Portal) พัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชัน Thailand Plus โดยเชื่อมต่อกับระบบ Biometric ของสำานักงานตรวจ คนเข้าเมืองในการตรวจสอบข้อมูลของชาวต่างชาติและประวัติการเดินทาง
 • การพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) ขึ้น
 • Open Data Portal  

 • ศูนย์บริการข้อมูลเปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data and Data Analytics Center)
 • การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

 • สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ดำาเนินการอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐแล้วจำานวน 25,087 คน และพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ร่วมกับเครือข่าย พันธมิตร จำานวน 42 หลักสูตร
 • Digital Gov Tech & EEC

  จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology & Innovation Center

 • โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ เกิดการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพการให้ บริการของหน่วยงานภาครัฐของไทย
 • จัดทำาโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในพื้นที่ EEC เพื่อการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
 • ประกาศ แผนการขับเคลื่อน Digital Government Technology and Innovation Center
 • High Performance Organization

 • พัฒนาระบบ ERP และระบบการบริหารจัดการภายในสำานักงาน
 • ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามแนวทาง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำาหรับผู้รับบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) และ ผู้รับบริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)
 • ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<

  ป้ายกำกับ : DGA รัฐบาลดิจิทัล สพร