No Gift Policy เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน


23 February 2564
4606

“No Gift Policy” 

เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน DGA ของดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก

โดยขอรับทุกความปรารถนาดี ผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์เท่านั้น