6 แอปพลิเคชัน ดูเลสุขภาพภาครัฐที่ต้องมีติดมือถือไว้


23 February 2564
22743

6 แอปพลิเคชัน ดูเลสุขภาพภาครัฐที่ต้องมีติดมือถือไว้

สมุดสุขภาพประชาชน

โดย กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของประชาชน

 

 

Thai First Aid 

 

โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

ให้ข้อมูลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยัง 1669 ได้

 

 

ยากับคุณ (YaAndYou) 

 

โดย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิ วพย.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

สำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 

Mental Health Check Up

โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวช ได้แก่ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม ความสุข พลังสุขภาพจิต และความฉลาดทางอารมณ์

 

 

หมอชนะ
 

โดย คณะรวมอาสาสมัคร

 

ระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

 

สปสช.

โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตรวจสอบสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพด้วยตัวเอง พร้อมแสดงแผนที่หน่วยบริการหลักประกันสุขภาพ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียน

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<