6 แอปพลิเคชัน ดูเลสุขภาพภาครัฐที่ต้องมีติดมือถือไว้


23 กุมภาพันธ์ 2564
6046

6 แอปพลิเคชัน ดูเลสุขภาพภาครัฐที่ต้องมีติดมือถือไว้

สมุดสุขภาพประชาชน

โดย กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของประชาชน

 

Android >> https://play.google.com/store/apps/details…

 

iOS >> https://apps.apple.com/…/สม-ดส-ขภาพประชาชน-h4u…/id1407130411

 

 

 

 

Thai First Aid 

 

โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

ให้ข้อมูลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยัง 1669 ได้

 

Android >> https://play.google.com/store/apps/details…

 

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/thaifirstaid/id903275817

 

 

 

 

ยากับคุณ (YaAndYou) 

 

โดย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิ วพย.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

 

สำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

Android >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yayou

 

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/yaandyou/id459400481

 

 

 

 

Mental Health Check Up

โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวช ได้แก่ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม ความสุข พลังสุขภาพจิต และความฉลาดทางอารมณ์

 

Android >> https://play.google.com/store/apps/details…

 

iOS >> https://apps.apple.com/…/mental-health-check-up/id1389675767

 

 

 

 

หมอชนะ
 

โดย คณะรวมอาสาสมัคร

 

ระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

 

Android >> https://play.google.com/store/apps/details…

 

iOS >> https://apps.apple.com/th/app/allthaialert/id1505185420

 

 

 

 

สปสช.

โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

ตรวจสอบสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพด้วยตัวเอง พร้อมแสดงแผนที่หน่วยบริการหลักประกันสุขภาพ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียน

 

Android >> https://play.google.com/store/apps/details…

 

iOS >> https://apps.apple.com/…/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0…/id1111681040

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<