10 ข้อควรรู้ ข้อมูลเปิดภาครัฐที่สมบูรณ์ควรมีอะไรบ้าง?


22 February 2564
2461

10 ข้อควรรู้ ข้อมูลเปิดภาครัฐที่สมบูรณ์ควรมีอะไรบ้าง?

1. ​Complete : สมบูรณ์

2. Primary : ปฐมภูมิ

3. Timely : เป็นปัจจุบัน

4. Accessible : เข้าถึงง่าย

5. Machine-readable : อ่านได้ด้วยเครื่อง

6. Non-discriminatory : ไม่เลือกปฏิบัติ

7. Non-proprietary : ไม่จำกัดสิทธิ

8. License-free : ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งาน

9. Permanence : คงอยู่ถาวร

10. Free of charge : ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

สำหรับคนที่สนใจเข้าไปดาวน์โหลดชุดข้อมูลเปิดภาครัฐได้แล้วนะที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เว็บไซต์ >> data.go.th

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<