Biz Portal เปลี่ยน URL แล้วนะรู้ยัง?


18 February 2564
427

ชีวิตปกติใหม่แล้ว ใครมีไอเดียธุรกิจรับ New Normal อย่ารอช้าเริ่มต้นได้เลย 

เว็บเดียวจบ ครบเรื่องธุรกิจ

  • ขอจดทะเบียนนิติบุคคล
  • ขอจดทะเบียนพาณิชย์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • ขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง
  • ขอขึ้นทะเบียนลูกจ้าง
  • ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • BizPortal >> www.bizportal.go.th/

    ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<